Aktuálna informácia o stave vo vydávaní stanovísk SEPS, a.s., pre investorov do výstavby veterných a slnečných elektrární na území SR.

Zdieľať

Nadväzne na našu predošlú informáciu uverejnenú dňa 2.2.2009 oznamujeme, že Ministerstvo hospodárstva listom p. ministra na p. generálneho riaditeľa SEPS, a. s., akceptovalo závery a odporúčania „Štúdie vplyvu veterných elektrární na ES SR“ (Štúdie), na základe ktorých bude nevyhnutné regulovať výstavbu veterných elektrární, resp. všetkých druhov zdrojov elektriny s nepredikovateľnou výrobou, keďže schopnosť ES SR absorbovať elektrinu vyrobenú takýmito zdrojmi je technicky obmedzená. Ďalej, na základe návrhu SEPS, a. s., MH SR súhlasí so zaradením fotovoltaických elektrární spolu s veternými elektrárňami medzi regulované zdroje elektriny, u ktorých je výroba elektriny v reálnom čase predvídateľná len s veľkou nepresnosťou (Nepredikovateľné obnoviteľné zdroje elektriny – NOZE). V liste MH SR sa konštatuje, že MH SR pri vydávaní Osvedčení MH SR o súlade investičného zámeru s dlhodobou koncepciou energetickej politiky podľa §11 zákona 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (Osvedčenie) na výstavbu zdrojov elektriny sa opiera, okrem iných dokumentov, aj o stanovisko spoločnosti SEPS, a. s., ktoré sa v zmysle zákona č. 656/2004 Z.z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov týka umiestnenia elektroenergetického zariadenia, jeho predpokladaného vplyvu na prenosovú sústavu z hľadiska bezpečnosti a spoľahlivosti, jeho vplyvu na bezpečnosť dodávok na vymedzenom území a spôsobu pripojenia elektroenergetického zariadenia do siete. MH SR oznámilo, že ak bude stanovisko spoločnosti SEPS, a. s., negatívne, MH SR žiadosť o vydanie Osvedčenia zamietne, tak ako aj v prípade iných negatívnych stanovísk, ktoré od príslušných organizácii vyžaduje zákon o energetike pri vydávaní Osvedčenia.

V súvislosti s vyššie uvedeným stanoviskom MH SR rozhodne SEPS, a.s., o spôsobe a podmienkach udelenia súhlasných stanovísk prevádzkovateľa prenosovej sústavy pre účely vydania Osvedčenia na výstavbu NOZE do limitu inštalovaného výkonu veterných elektrární, v zmysle záverov Štúdie. Po prijatí rozhodnutia SEPS, a.s., budeme o ňom v čo najkratšom čase informovať.

Sekcia rozvoja ES,
SEPS, a.s.

Zdroj: Sekcia rozvoja ES,
SEPS, a.s.

Aktuality