Atribúty prístupu a prenosu elektrickej energie v prenosovej sieti (Publikácie a články)

Zdieľať

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. v podmienkach liberalizácie trhu
Problematika prístupu do prenosovej siete a kvalita prenosu elektrickej energie úzko súvisí s legislatívnymi a technickými podmienkami, ktoré momentálne na trhu sú a platia v Slovenskej republike. Je možné konštatovať, že technické podmienky sú na európskej úrovni, avšak legislatíva je ešte stále ďaleko za v súčasnosti platnými normami EÚ, lebo energetický zákon nepostihuje zmeny, ktoré sa v elektroenergetike SR udiali viac ako pred rokom. A teda subjekty na trhu sa k vzájomným zmluvným vzťahom dopracúvajú zložito, náročne a so značnými problémami. Táto objektívna, nie veľmi lichotivá realita sa má však v budúcich mesiacoch zmeniť – návrh nového energetického zákona je v medzirezortnom konaní.

Za objektívny a nediskriminačný prístup do prenosovej sústavy v SR je zodpovedná Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (ďalej SEPS, a. s.). Otázkou, ako sa spoločnosti v spomínaných podmienkach darí tieto atribúty dodržiavať, sme začali rozhovor s Ing. Štefanom Bugárom, predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom SEPS, a. s.:

V prvom rade je nutné zdôrazniť, že i napriek nedokonalosti súčasných zákonných noriem v oblasti elektroenergetiky, naša spoločnosť urobila všetko pre to, aby sme vytvorili také podmienky, aké sú štandardné na európskom trhu s elektrickou energiou. Spracovali sme dokumenty, ktoré do tvoriaceho sa trhového prostredia zavádzajú systém. Tieto dokumenty sme predložili na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví. Medzi prvými bol Dispečerský poriadok Elektrizačnej sústavy SR a Kódex prenosovej sústavy. Od 1.4. 2003 nadobudol účinnosť Obchodný kódex SEPS, a. s., ktorý definuje obchodné podmienky, mechanizmus platieb a určuje pravidlá pri konštrukcii platobného mechanizmu v jednotlivých zmluvných vzťahoch. Jeho text odsúhlasil ÚRSO. Bez týchto dokumentov prakticky nie je možné uzatvoriť zmluvy v súčasnom liberalizovanom prostredí. Je treba si uvedomiť, že od 1.1. 2003 sa spustila ďalšia etapa otvárania trhu s elektrickou energiou v súlade s vyhláškou č. 548/2002 MH SR, ktorou boli stanovené objemy možných dovozov elektrickej energie podľa ročnej spotreby elektriny oprávnených odberateľov. V prvom polroku, ako prvý oprávnený odberateľ, využila prenosovú sústavu na dovoz zo zahraničia len Západoslovenská energetika, a .s.

Spomínané podmienky a pravidlá boli osobitne dôležité pri uzatváranie zmlúv o prenose elektrickej energie v takzvanom (objemom najväčšom) základnom pásme spotreby. Ako sa Vám na začiatku roka podarilo zmluvne zabezpečiť požadované objemy prenosu elektrickej energie v tomto pásme?

Samozrejme, že výrobné, distribučné, obchodné spoločnosti i odberatelia sa snažili dôsledne využiť medzery v zákonných normách a rokovania s nimi o objemoch, prenosoch, podmienkach prenosu, dodržiavania dohodnutých množstiev, sankcií za nedodržanie, cenách a podobne, boli nesmierne zložité. Pri uzatváraní a realizácii zmluvných vzťahov sme vychádzali z Rozhodnutí Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktoré nadobudli účinnosť 1.1.2003, Obchodných podmienok SEPS, a. s. vydaných 12.2.2002 a Obchodného kódexu PS SR. Môžem konštatovať, že až na niektoré menšie problémy do konca mája sme mali väčšinu zmlúv uzatvorených, okrem firiem OFZ Široká, a. s. a SLOVALCO, a. s. V týchto dvoch prípadoch ide o zásadný problém. Obidve spoločnosti sa odvolávajú, že dlhodobé zmluvy majú uzatvorené so Slovenskými elektrárňami. V záujme riešenia problému sme 16.4.2003 podali na ÚRSO žiadosť o správne konanie.

Nielen kvôli veľkému množstvu záujemcov je mimoriadne zaujímavá a zložitá tiež otázka prideľovania voľných prenosových kapacít na prenos elektrickej energie na cezhraničných profiloch…

Potvrdzujem, že ide o zložité veci. Na základe medzinárodných skúseností sme dospeli k záveru, že najobjektívnejším a nediskriminačným spôsobom sú aukcie prideľovania voľných prenosových kapacít. Pre nás je dôležité zatiaľ riešiť tento problém najmä na cezhraničných profiloch s Českou republikou a Maďarskou republikou. Práve preto na prideľovanie voľných prenosových kapacít na rok 2003 na cezhraničných profiloch s Českou republikou uskutočnila ČEPS, a. s. ročnú aukciu 15. decembra 2002. Zorganizovala ju aukčná kancelária ČEPS, a. s. a na základe nej boli pridelené voľné obchodovateľné kapacity na rok 2003, ktoré sme podpisom vzájomnej dohody akceptovali. Výsledky ročnej aukcie ČEPS, a. s. – SEPS, a. s. 700 EUR/MW a smer SEPS, a. s. – ČEPS, a. s. 10 EUR/MW. Úspešnosť tejto aukcie bola záväzkom pre našich odborníkov zintenzívniť rokovania o uzatvorení dohody s ČEPS, a. s. o uskutočňovaní ďalších spoločných aukcií a spoločného postupu pri prideľovaní cezhraničných kapacít. Takúto Dohodu sme uzatvorili 26.2.2003. Aukcie na profile ČEPS/SEPS boli zavedené aplikovaním skúseností okolitých prevádzkovateľov prenosových sústav. Je to objektívny a nediskriminujúci proces alokácie hraničných kapacít, eliminujúci špekulatívne správanie. Po splnení všetkých formálnych náležitostí jediným kritériom výberu je cena. Cena spravidla odráža mieru záujmu o daný profil. Aukcia je jednoduchým a účinným prostriedkom trhového prostredia na získanie profilu formou licitácie. Je obťažné hľadať zjednodušenou formou ( napr. percentuálnym vyjadrením ) priamu úmeru medzi záujmom a cenou. Pri poskytovaní prenosových služieb v rámci prenosovej sústavy SR a koordinovaným postupom so susednými prevádzkovateľmi prenosových sústav sa v maximálnej miere snažíme o vytvorenie transparentného nediskriminačného prostredia. Predmetný hraničný profil sa stal súčasťou medzinárodného trhu s elektrinou a aukcií sa zúčastňujú pravidelne i rôzne zahraničné subjekty.

Môžete priblížiť, akým spôsobom tieto aukcie fungujú teraz?

Na základe spomínanej Dohody naše spoločnosti SEPS, a. s. a ČEPS, a. s. uskutočnili spoločné mesačné aukcie na prideľovanie voľných prenosových kapacít na mesiac máj, jún, júl a august. Už 8. 4. 2003 boli na stránke www.sepsas.sk publikované pravidlá mesačných aukcií. Prvá mesačná aukcia sa uskutočnila 15. 4. 2003. Následne od 1. 5. 2003 sme spolu s ČEPS začali uskutočňovať denné alokácie na profile ČEPS, a. s. – SEPS, a. s. Na stránke www.sepsas.sk je publikovaná typová zmluva o zabezpečení prenosu elektriny pre dovoz a vývoz prostredníctvom prenosovej sústavy SR v roku 2003 a „Pravidlá pre spoločné denné alokácie cezhraničných prenosových kapacít na profile ČEPS, a. s. / SEPS, a. s. organizované Aukčnou kanceláriou ČEPS“ a „Pravidlá pre spoločné denné alokácie cezhraničných prenosových kapacít na profile SEPS, a. s./ČEPS, a. s. organizované Aukčnou kanceláriou ČEPS“. Viac informácií je možné získať v časti Služby – Aukcie – Profil CEPS/Slovenska elektrizacna prenosova sustava,a. s. Aby som to priblížil aj prakticky – údaje o voľnej obchodovateľnej kapacite obidvoma smermi zverejňujú obaja systémoví operátori spoločne. Pochopiteľne – voľná obchodovateľná kapacita nie je a nemôže byť celková kapacita vedení, pretože časť z nej slúži na udržanie stability v sústave v rámci prepojeného systému UCTE. Kapacita, ktorá je ponúknutá na obchodovanie, je stanovená na základe pravidelných výpočtov podľa odsúhlasenej metodiky v zmysle odporúčaní UCTE. Voľná obchodovateľná kapacita je prideľovaná v ročných, mesačných a v denných aukciách. Jediným kritériom je ponúknutá cena za použitie cezhraničnej kapacity. Tento systém prideľovania je objektívny – nemôže sa teda stať, že by niektorý účastník aukcie bol uprednostnený na úkor druhého na základe subjektívnych kritérií. Je nutné podčiarknuť, že v súčasnosti na spoločnom profile ČEPS, a. s./SEPS, a. s. už nie je možné iným spôsobom prideľovať voľnú prenosovú kapacitu. Aukcie sa môže zúčastniť každý, kto sa zaviaže zaplatiť stanovenú úhradu za Manažment úzkeho miesta (aukčnú cenu) za ním získanú rezervovanú kapacitu, ktorú v aukcii získal a to bez ohľadu na to, či rezervovanú kapacitu využije, alebo nie. Kapacita získaná v ročnej aukcii je prenosná, teda predajná. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že v tomto ohľade môže dôjsť k špekuláciám. Ak však uvážime skutočnosť, že kritériom pridelenia je ponúknutá cena, bude takýto špekulant buď prekonaný ponukou skutočného obchodníka už v okamžiku aukcie, alebo ak dá vyššiu cenu, ako je niekto iný ochotný zaplatiť za reálny prenos, nikto od neho už túto kapacitu nekúpi. Aukčný mechanizmus potom zabezpečuje, že nevyužitá kapacita je znovu rozpredaná v mesačnej alebo dennej aukcii.

Ukazuje sa, že systém aukcií sa na cezhraničnom profile s Českou republikou overil. Aký bude postup na ostatných cezhraničných profiloch?

Máme záujem zaviesť objektívne a transparentné podmienky aj na ostatných cezhraničných profiloch. Už pripravujeme podmienky na uplatnenie aukčného systému prideľovania voľných kapacít na maďarsko-slovenskom cezhraničnom profile a o zavedení takéhoto spoločného postupu pri prideľovaní cezhraničných kapacít na slovensko-maďarskom profile rokujeme od konca minulého roka. Výsledky rokovaní s maďarským systémovým operátorom MAVIR Rt. ukazujú, že je reálne zaviesť aukčný mechanizmus na maďarskom profile k 1.1.2004.
 

Ďakujem za rozhovor.
Alena Melichárková
tlačová hovorkyňa SEPS, a. s.

Zdroj: časopis EE, 4/2003

Aktuality