Cena za podporné služby (Pravidlá Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. pre zabezpečenie PpS)

Zdieľať

7. Cena za podporné služby

 

  1. Cena za jednotlivé druhy podporných služieb nie je stanovená a nie je vytvorený trh s podpornými službami, na ktorom by sa generovala ich cena. Z tohto dôvodu nie je exaktne stanovená cena za jednotlivé druhy podporných služieb, ale je v nasledujúcom bode uvedený mechanizmus úhrady nákladov na podporné služby Uvedený mechanizmus ocenenia PpS je provizórny do doby, kým budú exaktne ocenené jednotlivé druhy a množstvá PpS (provizórny mechanizmus).
  2. Poskytovatelia podporných služieb sa pre potreby stanovenia výšky nákladov a úhrad za poskytované podporné služby členia na generálneho poskytovateľa PpS a náhradných poskytovateľov PpS.
  3. Zdrojom na úhradu nakúpených a dodaných podporných služieb od držiteľov licencie na výrobu elektriny sú systémové poplatky za systémové služby pre jednotlivé kategórie subjektov, určené platným Rozhodnutím ÚRSO.
  4. Náklady na podporné služby dodané SEPS, a. s. bude uhrádzať SEPS, a. s. poskytovateľom podporných služieb z prostriedkov získaných z poplatku za systémové služby mesačne, v súlade s platobnými a fakturačnými podmienkami uvedenými v tomto oddieli.
  5. Odovzdávanie údajov o množstve elektriny prislúchajúcej jednotlivým tarifám systémového poplatku, spôsob fakturácie a platobné podmienky systémového poplatku sú uvedené v oddieli D Obchodného kódexu.
  6. Generálny poskytovateľ PpS má nárok na úhradu podporných služieb vo výške vyfakturovaného objemu systémového poplatku zníženého o náklady vo výške, ktorá sa rovná nákladom na podporné služby, ktoré musí SEPS, a. s. obstarať alebo objednať u náhradného poskytovateľa podporných služieb. Od výnosu za SyS sa odrátajú náklady, ktoré SEPS, a. s. preukázateľne vynaložil na nákup nedodaných PpS voči dojednanému objemu.
  7. Pre potreby kvantifikácie dodávok podporných služieb od náhradných poskytovateľov PpS vo vzťahu k preukázateľným nákladom, dodaných PpS, sa bude vychádzať z nasledovnej štruktúry a metodiky:

    1. Celková cena za nákup primárnej regulácie vo výške 10% výnosov za systémové služby.
    2. Celková cena za nákup sekundárnej regulácie vo výške 50% výnosov za systémové služby.
    3. Celková cena za nákup kladnej terciárnej regulácie vo výške 4% uhradených za systémové služby.
    4. Celková cena za nákup zápornej terciárnej regulácie vo výške 4% uhradených za systémové služby.
    5. Celková cena za nákup rýchle štartujúcej zálohy vo výške 9% výnosov za systémové služby.
    6. Celková cena za nákup dispečerskej zálohy vo výške 15% výnosov za systémové služby.
    7. Celková cena za nákup regulácie U/Q a štartu zo tmy vo výške 8% výnosov za systémové služby.

Z takto vypočítaných celkových platieb za podporné služby sa vypočítajú spôsobom upraveným v Obchodných podmienkach SEPS, a. s. zmluvné jednotkové ceny jednotlivých podporných služieb pre potreby platieb náhradným poskytovateľom podporných služieb.

Aktuality