Cena za prístup k prenosovej ústave a jej riadenie (rezerváciu kapacity) a za straty pri prenose elektriny prenosovou sústavou (použitie siete) (Podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. pre poskytovanie prenosových služieb)

Zdieľať


15. Cena za prístup k prenosovej ústave a jej riadenie (rezerváciu kapacity)
a za straty pri prenose elektriny prenosovou sústavou (použitie siete).

 

Ceny za prístup k prenosovej sústave a jej riadenie a za straty pri prenose elektriny prenosovou sústavou pre užívateľa sú stanovené Rozhodnutím ÚRSO.

Uvedené ceny sú platné počas doby platnosti vyššie uvedeného Rozhodnutia ÚRSO. Ak začne platiť iné Rozhodnutie ÚRSO, je SEPS, a. s. oprávnená účtovať túto zmenenú výšku poplatkov od obdobia stanoveného v novom Rozhodnutí ÚRSO a premietnuť do príslušných zmlúv o prístupe k prenosovej sústave a o poskytovaní prenosových služieb formou číslovaného dodatku.

Obe strany sa zaväzujú uskutočniť finančné vysporiadanie prípadne vzniknutých cenových rozdielov najneskôr do jedného mesiaca od účinnosti nového cenového rozhodnutia, pokiaľ sa nedohodnú inak.

Aktuality