Ceny za poskytovanie systémových služieb (Podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. pre poskytovanie systémových služieb a vyrovnávanie odchýlok)

Zdieľať

10. Ceny za poskytovanie systémových služieb

 

    1. Pre systémové služby poskytované užívateľovi PS – konečnému zákazníkovi alebo držiteľom licencie na rozvod sú určené tarify podľa platného Rozhodnutia ÚRSO.
    2. Ceny za poskytovanie systémových služieb sú stanovené pre jednotlivé kategórie užívateľov PS v slovenských korunách (Sk) za každú 1 MWh spotrebovanej elektriny odobratej užívateľom PS v súhrne odovzdávacích miest. Príslušná cena je stanovená Rozhodnutím ÚRSO pod položkou systémový poplatok a je uvedená v príslušnej Zmluve.
    3. Tieto ceny sú platné po dobu platnosti Rozhodnutia ÚRSO. Ak začne platiť iné Rozhodnutie, je Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS, a.s.“) povinná do doby dojednania dodatku k príslušnej Zmluve účtovať v cenách a za podmienok určených novým Rozhodnutím. Takáto zmena bude bezodkladne s účinnosťou od dátumu platnosti príslušnej zmeny v plnom rozsahu premietnutá do príslušnej zmluvy s užívateľom PS.
    4. Skutočná výška dodaných systémových služieb vyplýva z vyhodnotenia vyfakturovanej spotreby konečných odberateľov, metodika stanovenia vyfakturovanej spotreby bude špecifikovaná v príslušnej Zmluve. Termín pre odovzdanie údajov vyfakturovanej spotreby konečných odberateľov, ktorý je užívateľ PS povinný písomnou formou poštou doporučeným listom a súčasne faxom (e-mail) na kontaktné údaje uvedené vo Zmluve (odoslaním sa rozumie deň odoslania údajov faxom) odovzdať SEPS, a. s., sa stanovuje na 13. kalendárny deň nasledujúceho mesiaca. Za správnosť údajov fakturovanej spotreby konečných odberateľov zodpovedá užívateľ PS.
    5. Cena za systémové služby je účtovaná v zmysle tohoto kódexu zálohovo s mesačným vyúčtovaním, na základe vyhodnotenia súhrnu vyfakturovaných odberov.

Aktuality