Členské štáty EÚ prijali základný stavebný kameň vnútorného trhu s energiou (Sieťové predpisy)

Zdieľať

Brusel, 05.12.2014

Prijatie Nariadenia o prideľovaní kapacity a riadení preťaženia (CACM) členskými štátmi komitológiou, dnes 5. decembra 2014, predstavuje výrazný míľnik európskeho úsilia v zavedení vnútorného trhu s energiou (IEM) a súčasne je nevyhnutnou podmienkou k dosiahnutiu dlhodobého cieľa v podobe dekarbonizácie na úrovni EÚ. CACM reprezentuje prvý dokument, prijatý ako súčasť programu sieťových predpisov v oblasti elektriny, ktorý vytvorí v Európe najväčší a najviac konkurencieschopný trh s elektrinou vo svete.

Prijatie CACM, ktoré vypracovalo ENTSO-E na základe Rámcových pravidiel ACER, je výsledkom viac ako trojročnej spolupráce stoviek expertov zo sektora priemyslu, regulátorov, prevádzkovateľov prenosových sústav (TSO), ENTSO-E, členských štátov a Európskej komisie. ENTSO-E týmto vyjadruje vďaku a blahoželá všetkým tým, ktorí venovali svoj čas tejto ambicióznej úlohe. Získaná kladná väčšina hlasov pri prijímaní CACM je povzbudením pre jeho hladké a úspešné implementovanie.

CACM následne prejde skrutíniom Európskeho parlamentu a Rady. ENTSO-E verí, že táto fáza povedie k definitívnemu prijatiu predloženého znenia začiatkom roku 2015.

Prijatie CACM predstavuje výrazný úspech, ktorý je však len začiatkom. Prevádzkovatelia prenosových sústav a ďalšie zainteresované strany už zahájili skorú implementáciu projektov CACM. Prijatie nariadenia jednoznačne posilní tieto ich snahy o vytvorenie dobre fungujúcich pan-európskych vnútrodenných a deň-vopred trhov. Povinnosti do budúcna nie sú jednoduché a budú vyžadovať značnú zainteresovanosť a systematickú prácu zo strany prevádzkovateľov prenosových sústav ako aj ostatných účastníkov z elektro sektora v Európe.

V priebehu nasledujúceho roka ENTSO-E pripravuje diskusie o ďalších sieťových predpisoch, predovšetkým v oblasti prepojenia, prevádzky sústavy a trhu a očakáva ich prijatie v procese komitológie, a teší sa na ďalšiu spoluprácu s EK, členskými štátmi, regulátormi a účastníkmi trhu v nadchádzajúcich mesiacoch.

O CACM

Nariadenie CACM napomôže k dosiahnutiu plne integrovaného trhu s elektrinou v Európe tým, že nastolí pravidlá, ktoré zavedú jednotný prístup k cezhraničnému obchodovaniu s elektrinou v Európe. Usmernenie stanovuje pravidlá pre prideľovanie kapacity – prideľovanie dostupnej cezhraničnej kapacity v rámci elektrizačnej prenosovej infraštruktúry vo vnútrodenných a deň-vopred časových rámcoch a tiež udáva spôsob ako bude vypočítaná kapacita v rôznymi zónach. CACM nastoľuje taktiež pravidlá k riadeniu preťaženia, riadeniu obmedzenej/nedostatočnej prenosovej kapacity medzi zmluvnými stranami, ktoré použitie takejto kapacitu požadujú.

Odkaz

Návrh Nariadenia komisie k Usmerneniu CACM

Zdroj: ENTSO-E

Aktuality