Definície a vymedzenie systémových služieb (Podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. pre poskytovanie systémových služieb a vyrovnávanie odchýlok)

Zdieľať

2. Definície a vymedzenia systémových služieb

 
Systémové služby sú činnosťami prevádzkovateľa prenosovej sústavy, ktorými zabezpečuje kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny a plnenia záväzkov a podmienok, vyplývajúcich z tohoto prepojenia s ostatnými susednými sústavami, zabezpečujúce synchrónnu prevádzku.

Systémové služby, poskytované prevádzkovateľom prenosovej sústavy zabezpečujú, že každá kWh elektrickej energie spotrebovaná v zariadení synchrónne pripojenom k ES, má potrebnú kvalitu elektriny, danú normami bez ohľadu na to, akú kvalitu elektriny dodávajú sami o sebe jednotliví výrobcovia na vstupe do ES. Elektrina dodávaná do ES z rôznych zdrojov, s rôznou dynamikou zmien výkonu a rôznymi charakteristikami spoľahlivosti, je v prostredí prenosovej sústavy, ktorá je integrujúcim prvkom celej ES zabezpečená jednotnou kvalitou a spoľahlivosťou a dodávaná užívateľom na výstupe z ES. Túto vlastnosť zabezpečuje elektrine systémovými službami prevádzkovateľ prenosovej sústavy. Cieľom týchto služieb je tiež, aby poruchy zariadenia u užívateľov ES (či už výrobcov alebo odberateľov) neboli prenášané na ostatných užívateľov ES v podobe zhoršených parametrov elektriny. Rovnako tak zabezpečuje okamžitú rovnováhu medzi výrobou a spotrebou pri kolísajúcej spotrebe a poruchách na strane výroby.

Systémovými službami sú:

  1. primárna regulácia výkonu,

  2. sekundárna regulácia výkonu,

  3. terciárna regulácia výkonu,

  4. dispečerská záloha,

  5. regulácia napätia a jalových výkonov,

  6. stabilita elektrizačnej sústavy,

  7. obnova prevádzky po rozpade sústavy.


Službami PS, dodávanými Slovenskou elektrizačnou prenosovou sústavou, a.s. (ďalej len „SEPS, a.s.“) jednotlivým užívateľom PS, sa tiež rozumejú:


  1. vyrovnanie odchýlok užívateľov PS
  2. vyhodnotenie a zúčtovanie odchýlok

S uvedenými službami neoddeliteľne súvisí vyhodnotenie a zúčtovanie odchýliek, čo je v zmysle Obchodného kódexu chápané tiež ako služba PS užívateľom PS.

Zabezpečenie frekvencie prostredníctvom udržovania okamžitej rovnováhy medzi výrobou a spotrebou, je úlohou služieb a) a b). Primárna regulácia výkonu zabezpečuje pri skokových zmenách frekvencie, vyvolaných skokovo vzniknutou nerovnováhou (výpadok výroby či spotreby) zastavenie zmeny frekvencie a jej stabilizáciu. Sekundárna regulácia výkonu potom spojito reguluje všetky odchýlky frekvencie a okamžitú rovnováhu medzi výrobou a spotrebou. Tým zabezpečuje udržovanie frekvencie na menovitej hodnote a návrat ku menovitej hodnote pri skokových zmenách, a ďalej zabezpečuje saldo medzinárodných tokov na dojednanej úrovni.

Zabezpečenie regulácie napätia je úlohou služby e). Prostredníctvom riadenia dodávok a odberov jalovej energie, udržujú tieto služby napätie v pilotných uzloch na požadovaných hodnotách.


Zabezpečenie spoľahlivosti dodávok v ES je úlohou služieb c), d), f) a g). Prostredníctvom vyrovnávania odchýlok dodávkou chýbajúcej, či „odberom“ prebytočnej energie zo zdrojov rezervných a regulačných výkonov, zabezpečuje „strednodobé“ (t j. na úrovni hodinových hodnôt) vyrovnávanie nerovnováhy (odchýlok) medzi výrobou a spotrebou, a tým udržuje stabilitu sústavy. Služby f) a g) slúžia k ochrane proti dezintegrácii sústavy pri rozsiahlych poruchách a jej reštarte pri totálnom rozpade.


PPS poskytuje užívateľovi PS prenos ním dojednanej elektriny, z miest jej dodávky do sústavy, do miest jej odberu zo sústavy v dojednanej výške. Túto výšku musí užívateľ PS oznámiť PPS podľa tohto Obchodného kódexu odovzdaním diagramov dodávok a odberov.


Zmluvou v tomto oddieli D sa rozumie platná zmluva na poskytovanie systémových služieb a vyrovnávanie odchýlok.

Aktuality