Dispečerský poriadok

Zdieľať

Dňom 1.9.2002 nadobudol účinnosť Dispečerský poriadok pre riadenie elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky.
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví v zmysle § 12 ods.8 zákona č. 70/1998 Z. z. o energetike a o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov svojím rozhodnutím zo dňa 21.8.2002 schválil Dispečerský poriadok, ktorý vydal Slovenský elektroenergetický dispečing.

Jeho úplné znenie nájdete v časti Dokumenty / Dispečerský poriadok.

Aktuality