Dňa 1.6.2022 o 0:00 hod nadobudne účinnosť nová kapitola č. 1.4 (Oznam)

Zdieľať

Dňa 1.6.2022 o 0:00 hod nadobudne účinnosť nová kapitola č. 1.4 „Pravidlá rozvrhnutia voľnej kapacity pripojenia do sústavy pre zariadenia na výrobu elektriny a osobitne pre lokálne zdroje medzi prevádzkovateľa prenosovej sústavy a prevádzkovateľov distribučných sústav“, ktorá je súčasťou dokumentu N „Technické podmienky prístupu a pripojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy“. Pravidlá boli určené na základe povinnosti ustanovenej prevádzkovateľovi prenosovej sústavy § 5 ods. 9 zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Nadobudnutím účinnosti vyššie uvedených pravidiel sa do konca roku 2024 vytvorí priestor na pripojenie ďalšieho inštalovaného výkonu (170 MW) fotovoltických a veterných elektrární do ES SR, čo umožní dosiahnuť celkový inštalovaný výkon tohto typu zdrojov minimálne vo výške 1 111 MW. Ich uvedením do prevádzky dôjde k akcelerácii plnenia Integrovaného národného energetického a klimatického plánu na roky 2021 – 2030.

Žiadateľom bude požadovaný inštalovaný výkon prideľovaný jednotlivými prevádzkovateľmi distribučných sústav v zmysle ich platných technických a obchodných podmienok.
 

Zdroj: SEPS

Aktuality