Dodatok č. 10 ku Kolektívnej zmluve SEPS na roky 2012 – 2017

Zdieľať

Dňa 13.05.2016 sa v sídle spoločnosti spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej SEPS), v Bratislave, Mlynské nivy 59/A, uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o znení Dodatku č.10 k platnej Kolektívnej zmluve SEPS. Zmluvné strany dohodli, v nadväznosti na rozhodnutie akcionára zo zasadnutia riadneho Valného zhromaždenia konaného dňa 29.04.2016 a schválení sumy doplnkového prídelu do sociálneho fondu (SF), aktualizáciu rozpočtu SF na rok 2016. Na kol. vyjednávaní bola dohodnutá úprava niektorých príspevkov poskytovaných zamestnancom z tohto zdroja.

Znenie Dodatku č. 10 ku KZ bude zamestnancom SEPS sprístupnené v Portáli Sharepoint, v Základných dokumentoch spoločnosti.

Mgr. Zora Maková, CM.
výkonný riaditeľ sekcie ľudských zdrojov

Zdroj: SEPS

Zdroj: SEPS

Aktuality