Dodatok č. 15 ku Kolektívnej zmluve SEPS na roky 2012 – 2020

Zdieľať

Dňa 12. decembra 2018 sa v sídle spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len SEPS), v Bratislave, Mlynské nivy 59/A, uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o znení Dodatku č. 15 ku Kolektívnej zmluve SEPS na roky 2012-2020 (KZ SEPS).

Zmluvní partneri dojednali nanovo ustanovenia KZ SEPS, ktoré mali platnosť jedného roka, vrátane tých ustanovení, ktoré bolo nevyhnutné aktualizovať s väzbou na zmenu legislatívy a znenie Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa.

Dodatok č. 15 ku KZ SEPS nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka, okrem zmien, ktoré nadobudnú účinnosť dňom 01. 05. 2019.

Dodatok č. 15 ku KZ SEPS bude zamestnancom spoločnosti sprístupnený v Portáli Sharepoint, v Základných dokumentoch spoločnosti.

JUDr. Eva Murínová
výkonný riaditeľ sekcie ľudských zdrojov

Zdroj: SEPS

Aktuality