Dodatok č. 19 ku Kolektívnej zmluve spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s

Zdieľať

V priebehu mesiaca máj 2021 bol predsedovi predstavenstva SEPS, predsedom Základnej organizácie Energeticko-chemického odborového zväzu pri SEPS (ZO ECHOZ pri SEPS) zaslaný návrh Dodatku č. 19 ku KZ SEPS na roky 2012-2022 medzi ZO ECHOZ pri SEPS a zamestnávateľom SEPS, čo v súlade so zákonom č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení jeho neskorších zmien a doplnkov znamenalo začiatok kolektívneho vyjednávania.

Dňa 24.06.2021 sa v sídle spoločnosti SEPS v Bratislave, Mlynské nivy 59/A, uskutočnilo kolektívne vyjednávanie.

Zmluvní partneri dospeli k dohode o znení Dodatku č. 19 (ďalej len dodatok), ktorým sa aktualizuje znenie Kolektívnej zmluvy spoločnosti SEPS na roky 2012-2022.

Zmluvné strany sa dohodli na úpravách:

  • rozpočtu sociálneho fondu na rok 2021 v § 15, bode 3
  • znenia § 16 Príspevok na energie,
  • znenia § 39 Ďalšie zložky mzdy, písm. C. Ročný príspevok / podiely na hospodárskom výsledku,
  • Prílohy č. 4 Starostlivosť o zamestnancov, písm. B. Podmienky použitia sociálneho fondu, bodu 1. Stravovanie, bodu 9. Kompenzácia nákladov pri odbere elektrickej energie, bodu 10. Iné účely – písm. c) jednorazový príspevok na podporu očkovania proti ochoreniu COVID-19

Dodatok bol zmluvnými stranami podpísaný dňa 28.06.2021. Znenie dodatku bude zamestnancom spoločnosti sprístupnené na portáli Sharepoint v Základných dokumentoch spoločnosti.

Dodatok nadobúda, v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka, účinnosť dňom nasledujúcim po jeho zverejnení v Centrálnom registri zmlúv.

Zdroj: SEPS

Aktuality