Dodatok č. 7 k podnikovej Kolektívnej zmluve, na roky 2012 – 2017.

Zdieľať

Dňa 21. 11. 2014 a dňa 12. 12. 2014 sa v sídle spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS), v Bratislave, Mlynské nivy 59/A, uskutočnilo kolektívne vyjednávanie o znení Dodatku č.7 k platnej Kolektívnej zmluve SEPS (KZ).
Zmluvní partneri dohodli pre rok 2015 úpravu znenia nasl. paragrafov KZ: § 8 Pracovný čas – fond pracovného času a konkretizácia dní štátnych sviatkov a pracovného pokoja v súlade s platnou legislatívou, § 11 Dovolenka – hromadné čerpanie dovolenky, § 12 Prekážky v práci, § 15 Sociálny fond – rozpočet, §§ 29 až 40 a Prílohy č. 3 Zborník mzdových kompenzácii za sťažený výkon práce – mzdové zvýhodnenia, § 41 Mzdový rast – percento medziročného rastu základných mzdových taríf.

Dodatok č. 7 bude zverejnený v Portáli KIS-LOTUS, v Dokumentácii spoločnosti, v Základných dokumentoch spoločnosti.

Mgr. Zora Maková, CM.
výkonný riaditeľ sekcie ľudských zdrojov

Zdroj: SEPS

Aktuality