Dohoda Dodatku č. 4 ku Kolektívnej zmluve spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., na roky 2008-2009

Zdieľať

Dňa 24.06.2009 sa v sídle spoločnosti rokovalo o Dodatku č. 4 k platnej Kolektívnej zmluve spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., na roky 2008-2009 /KZ/. Impulzom pre kolektívne vyjednávanie bola úprava rozpočtu sociálneho fondu /SF/ realizovaná v nadväznosti na prídel finančných prostriedkov /doplnkový prídel zo zisku/ do SF schválených Valným zhromaždením spoločnosti na riadnom Valnom zhromaždení uskutočnenom dňa 10.06.2009. Doplnkový prídel má zásadný vplyv na tvorbu a použitie SF. Prostriedky SF budú použité na zabezpečovanie starostlivosti o zamestnancov, predovšetkým v oblasti stravovania, zdravotnej starostlivosti o rizikové skupiny zamestnancov, dopravy do zamestnania a späť, regenerácie pracovnej sily, sociálnej výpomoci, príspevku pri narodení dieťaťa zamestnanca, na detskú rekreáciu.

Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve SEPS, a.s., na roky 2008-2009 bude zverejnený v Portáli KIS-LOTUS, v Dokumentácii riadenia, v Základných dokumentoch.

Aktuality