ENTSO-E začalo verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu Prevádzková bezpečnosť („Operational Security Network Code“) (Sieťové predpisy)

Zdieľať

Dňa 3. septembra 2012 začalo ENTSO-E cez svoje internetové rozhranie verejnú konzultáciu k sieťovému predpisu Prevádzková bezpečnosť (OS NC) a zároveň vyzvalo zainteresované strany k predloženiu pripomienok v termíne do 3. novembra 2012. Ako súčasť verejnej konzultácie, ENTSO-E usporiada 19. septembra 2012 v Bruseli verejný seminár za účelom informovanosti a získania spätnej väzby k návrhu sieťovému predpisu.

Súčasťou verejnej konzultácie je zverejnenie návrhu sieťového predpisu spolu s podporným dokumentom, ktorý dáva prehľad o prístupe pri tvorbe predmetného sieťového predpisu ako aj poskytuje odpoveď na spätnú väzbu získanú počas seminárov s predstaviteľmi distribučných sústav a zainteresovaných strán v apríli a júli 2012. Materiál k nim je dostupný na internetovej stránke ENTSO-E.

Verejná konzultácia je otvorená na obdobie dvoch mesiacov, počas ktorých majú zainteresované strany možnosť predložiť svoje pripomienky a názory. Všetky pripomienky k návrhu Sieťového predpisu Prevádzková bezpečnosť je potrebné predložiť cez internetové rozhranie ENTSO-E. Pripomienky, ktoré nebudú predložené cez spomenuté rozhranie nebudú považované za oficiálne predložené pripomienky ku konzultácii. Ďalšie informácie o spôsobe predkladania pripomienok je možné získať tu.

Po ukončení verejnej konzultácie budú všetky pripomienky zverejnené. ENTSO-E posúdi každú pripomienku a v prípade potreby nimi vylepší a zdokonalí návrh sieťového predpisu. ENTSO-E predloží a oddiskutuje predbežné vyhodnotenie pripomienok počas verejného seminára. Vyhodnotenie všetkých pripomienok ako aj predloženie finálneho sieťového predpisu na ACER sa očakáva v marci 2013.

Návrh sieťového predpisu, ktorý je súčasťou tejto verejnej konzultácie, sa začal tvoriť vo februári 2012, kedy Európska komisia udelila mandát ENTSO-E na vypracovanie návrhu sieťového predpisu a k predloženiu finálneho sieťového predpisu na ACER.

Sieťový predpis Prevádzková bezpečnosť je vypracovaný združením ENTSO-E v súlade s postupmi stanovenými v Nariadení 714/2009/EK ako aj s Rámcovými pravidlami k Prevádzke elektrickej sústavy, ktoré vypracoval ACER.

Konzultačný seminár

Súčasťou obdobia verejnej konzultácie je usporiadanie tretieho verejného seminára pre zainteresované strany k sieťovému predpisu Prevádzková bezpečnosť, ktorý sa uskutoční 19. Septembra 2012 v priestoroch ENTSO-E na Avenue Cortenbergh 100, Brussels 1000, Belgium.

Agenda verejného seminára je už dostupná. V prípade záujmu o účasť na verejnom seminári sa účastníci musia zaregistrovať prostredníctvom emailu u pani Pilar Munoz-Elena (Pilar.Munoz-Elena(at)entsoe.eu) , s uvedením mena, kontaktných údajov a spoločnosti v termíne do 14. septembra 2012.

Cieľom seminára je predložiť návrh sieťového predpisu Prevádzková bezpečnosť k oficiálnej verejnej konzultácii po tom, čo sa vykonajú aktualizácie do sieťového predpisu na základe spätnej väzby od zainteresovaných strán zo všetkých seminárov.

Seminár poskytne zainteresovaným stranám priestor na vydiskutovanie ich stanovísk k predpisu ako aj k sekcii Otázky a Odpovede.

Súvisiace odkazy:

Zdroj: Brusel

Aktuality