Environmentálna politika (Výročná správa 2003)

Zdieľať11. Enviromentálna politika

 

Pri zabezpečení hlavného poslania spoločnosti bezpečne, spoľahlivo, ekologicky a ekonomicky prenášať a dodávať elektrickú energiu, Slovenská elektrizačná prenosová sústava sa riadi princípmi environmentálnej politiky nasledovne:

  1. vykonáva všetky činnosti v súlade s environmentálnymi zákonmi a predpismi Slovenskej republiky a ostatnými záväzkami, ktoré spoločnosť prijala,
  2. chráni životné prostredie zavádzaním moderných technológií pri zbere zaolejovaných vôd, operatívnym riadením produkcie svojich odpadov a ďalších znečistení v procese výstavby, prevádzky a vyraďovania zariadení,
  3. stanovuje a skúma vplyvy na životné prostredie a v prípade nesúladu vykonáva opatrenia na ich odstránenie,
  4. zabezpečuje sústavné zlepšovanie a prevenciu znečisťovania vo vzťahu k ochrane životného prostredia,
  5. koordinuje spoločné aktivity s regionálnymi rozvodnými energetickými akciovými spoločnosťami pri efektívnom vynakladaní investičných a prevádzkových prostriedkov s cieľom minimalizovať negatívne vplyvy na všetky zložky životného prostredia,
  6. udržuje otvorený dialóg s verejnosťou, s dotknutými orgánmi štátnej správy a štátnymi orgánmi dozoru nad ochranou životného prostredia,
  7. koná transparentne voči verejnosti a pravidelne zverejňuje informácie o ochrane životného prostredia v podmienkach Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s.

Environmentálne činnosti spoločnosť zabezpečuje komplexne v zmysle požiadaviek platnej legislatívy. V roku 2003 to boli najmä otázky týkajúce sa prehodnocovania povolení na vypúšťanie vyčistených odpadových vôd a inventarizácia nebezpečných látok v jednotlivých prevádzkach. Množstvo vypúšťaných vyčistených odpadových vôd je v značnej miere závislé od poveternostných podmienok.

Dobré výsledky v zabezpečovaní ochrany a tvorby životného prostredia boli dosiahnuté v oblastiach vodného hospodárstva, odpadového hospodárstva a ochrany prírody.

Hlavným environmentálnym cieľom je prechod zo súčasného prístupu k tvorbe a ochrane životného prostredia charakterizovaného hlavne dodržiavaním právnych predpisov pod hrozbou sankcií, na prístup aktívneho presadzovania filozofie environmentálneho systémového manažérstva.

 

Aktuality