Environmentálna politika (Výročná správa 2004)

Zdieľať8. Enviromentálna politika

 

Jedným z hlavných poslaní spoločnosti je vykonávať všetky činnosti ekologicky. V zabezpečení uvedeného poslania sa akciová spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava riadi princípmi environmentálnej politiky nasledovne:

  1. vykonáva všetky činnosti v súlade s environmentálnymi zákonmi a predpismi Slovenskej republiky a ostatnými záväzkami, ktoré spoločnosť prijala,
  2. chráni životné prostredie zavádzaním moderných technológií na zber zaolejovaných vôd, operatívnym riadením produkcie svojich odpadov a ďalších znečistení v procese výstavby, prevádzky a vyraďovania zariadení,
  3. stanovuje a skúma vplyvy na životné prostredie a v prípade nesúladu vykonáva opatrenia na ich odstránenie,
  4. zabezpečuje sústavné zlepšovanie a prevenciu znečisťovania vo vzťahu k ochrane životného prostredia,
  5. udržuje otvorený dialóg s verejnosťou, s dotknutými orgánmi štátnej správy a štátnymi orgánmi dozoru nad ochranou životného prostredia,
  6. koná transparentne voči verejnosti a pravidelne zverejňuje informácie o ochrane životného prostredia v podmienkach Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s.

V roku 2004 bola v jednotlivých prevádzkach SEPS, a. s. vykonaná inventarizácia zariadení s obsahom oleja v zmysle zákona o odpadoch, na základe ktorej bolo zistené, že preverované zariadenia s obsahom oleja v majetku spoločnosti neobsahujú PCB látky.

Dobré výsledky v zabezpečovaní ochrany a tvorby životného prostredia boli dosiahnuté v oblastiach vodného hospodárstva a ochrany prírody. V dôsledku výmeny zastaralých elektrických zariadení roku 2004 došlo k zvýšeniu tvorby a následného zneškodnenia odpadu s obsahom nebezpečných látok.

Spoločnosť sleduje trend, v ktorom hlavným environmentálnym cieľom je prechod z prístupu k tvorbe a ochrane životného prostredia, ktorý je charakterizovaný hlavne dodržiavaním právnych predpisov pod hrozbou sankcií, na prístup charakterizovaný aktívnym presadzovaním filozofie environmentálneho systémového manažérstva.

 

Aktuality