Hodnotenie užívateľov PS (Definície a názvoslovie)

Zdieľať

Hodnotenie užívateľov PS

 

Hodnotenie užívateľov PS je hodnotiaci systém PPS, ktorým sa jednotlivým užívateľom PS prideľuje systém odstupňovaných hodnôt, vyjadrujúci relatívnu kvalitu ich pôsobenia na trhu s elektrinou a mieru rizika užívateľa PS pre PPS.

Hodnotenie užívateľov PS uskutočňuje „Výbor pre hodnotenie užívateľov PS“ (ďalej len „Výbor“). Zakladateľom Výboru je PPS.

Pre počiatočné obdobie je stupnica hodnotenia jednotlivých užívateľov PS dvojstupňová:

Skupina Hodnotenie
1. 1
2. 0  • Do 1. skupiny budú k 1.1.2003 zaradení všetci doterajší (t.j. priami) užívatelia PS (vrátane REP).
  • Noví užívatelia, sú automaticky zaradení do druhej skupiny. O preradenie do prvej skupiny musia takýto užívatelia požiadať Slovenskú elektrizačnú prenosovú sústavu, a.s. (ďalej len „SEPS, a.s.“) K tomu musia doložiť údaje potrebné k ich preradeniu, t. j. údaje týkajúce sa predovšetkým ich odberových diagramov a platobných schopností. Zaradenie do prvej skupiny nie je nárokové.
  • V prípade nedostatočnej platobnej schopnosti užívateľa PS, ako aj v prípade odmietnutí platieb SEPS, a. s. za prenosové služby a straty, za systémové služby a odchýlku a prípadné ostatné nárokové alebo zmluvné platby SEPS, a. s., je SEPS, a. s. oprávnená takýchto užívateľov preradiť do druhej skupiny. Zotrvanie v prvej skupine nie je nárokové.
  • Výbor na základe skúseností z úvodného obdobia vyhodnotí správanie jednotlivých užívateľov PS, najmä ich platobnú disciplínu.
  • Výbor tiež stanoví podrobné pravidlá hodnotenia užívateľov v nasledujúcom období.
  • Na základe stanovených pravidiel a správania jednotlivých užívateľov PS Výbor tiež prehodnotí jednotlivých užívateľov PS podľa nových pravidiel hodnotenia.
  • Pre jednotlivé skupiny užívateľov PS sú stanovené vlastné pravidlá zabezpečenia platieb.

Aktuality