Európska komisia notifikovala Technické pravidlá SEPS, a.s., určujúce technicko – konštrukčné a prevádzkové požiadavky na pripojenie do prenosovej sústavy prevádzkovateľa Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s.

Predmetný dokument je zverejnený na: ec.europa.eu/enterprise/…
pod notifikačným číslom 2010/0006/SK – N20E v databáze EK „TRIS“.

Aktuality