Informácia na základe článku 16 ods. 9 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou

Zdieľať

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví svojim a rozhodnutím z 20.12. 2019 udelil Slovenskej
elektrizačnej prenosovej sústave, a.s., výnimku z článku 16 ods. 8 nariadenia Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou, ktorým sa
stanovuje povinnosť poskytovať 70% prenosovej kapacity cezhraničnému obchodovaniu. Výnimka
bola udelená na obdobie 1.1.-31.12. 2020.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., na základe článku 16 ods. 9 nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 o vnútornom trhu s elektrinou
informuje o metodike a projektoch, ktoré zabezpečia dlhodobé riešenie problému, ktorý sa
má výnimkou riešiť:

· Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., v spolupráci s ostatnými
prevádzkovateľmi prenosových sústav regiónu pre výpočet kapacít Core v súčasnosti pracuje
na implementácii Metodiky na výpočet kapacít na základe toku v súlade s článkom 21
Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre
prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.

· Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., v spolupráci s ostatnými
prevádzkovateľmi prenosových sústav regiónu pre výpočet kapacít Core v súčasnosti pracuje
na príprave návrhu spoločnej metodiky koordinovaného redispečingu a protiobchodu v súlade
s článkom 35 Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje
usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.

· Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., v spolupráci s ostatnými
prevádzkovateľmi prenosových sústav regiónu pre výpočet kapacít Core v súčasnosti pracuje
na príprave návrhu spoločnej metodiky zdieľania nákladov na redispečing a protiobchod v
súlade s článkom 74 Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje
usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia.

Súvisiace dokumenty:

· Znenie Rozhodnutia nájdete v sekcii Dokumenty/Rozhodnutia ÚRSO/Vecná regulácia
podľa legislatívy EÚ.

· Znenie Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/943 z 5. júna 2019 o
vnútornom trhu s elektrinou nájdete na stránke https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0943&fr[..]

· Znenie Nariadenia Komisie (EÚ) 2015/1222 z 24. júla 2015, ktorým sa stanovuje
usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie preťaženia nájdete na stránke https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32015R1222

· Rozhodnutie ACER č. 02/2019 k návrhu metodík koordinovaného výpočtu dennej a
vnútrodennej kapacity PPS regiónu Core nájdete v sekcii Dokumenty/Rozhodnutia ACER.

Aktuality