Informácia o príprave systémovej štúdie VTE – aktualizácia

Zdieľať

Nadväzne na predchádzajúci oznam v predmetnej veci zo dňa 6.12.2007, uverejňujeme
nasledujúcu informáciu o predpokladaných termínoch pre spracovanie a vyhodnotenie
systémovej štúdie vplyvu VTE na ES SR:

  • do 31.12.2007 – podpísanie zmluvy o dielo so spracovateľom štúdie
  • do 31.3.2008 – zber všetkých potrebných vstupných údajov pre spracovanie štúdie
  • do 30.9.2008 – vypracovanie štúdie
  • do 30.11.2008 – na základe odporúčaní a záverov plynúcich zo štúdie prijatie
    zásadných rozhodnutí SEPS, a.s., v spolupráci s orgánmi štátnej správy, pre postup
    a stanovenie podmienok pre účely vydávania stanovísk SEPS, a.s., k žiadostiam o
    vydanie Osvedčenia v zmysle §11 Zákona 656/2004 Z.z.

Z vyššie načrtnutého harmonogramu vyplýva predpoklad, že prvé stanoviská SEPS, a.s., pre
účely získania Osvedčenia v zmysle §11 Zákona 656/2004 k výstavbe VTE v SR, budú zo
strany SEPS, a.s., vydané najskôr koncom roka 2008, resp. začiatkom roka 2009.

SEPS, a.s., sekcia stratégie ES a rozvoja spoločnosti

Aktuality