V súvislosti so zmenou Prevádzkového poriadku SEPS, a.s. účinnou od 11.3.2009, vyplývajúcou z novely Zákona o energetike uskutočnenej zákonom č. 476/2008 Z.z., SEPS, a.s. ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy SR vyzýva potencionálnych poskytovateľov podporných služieb (PpS), ktorí spĺňajú náležitosti uvedené v kapitole 7.6, ods. 3 Prevádzkového poriadku SEPS, a.s. na zaslanie predbežnej informácie o možnostiach a podmienkach poskytovania PpS na základe dlhodobej zmluvy v súlade s kritériami bližšie špecifikovanými v kapitole 7.6, ods. 3 Prevádzkového poriadku SEPS, a.s.

Uvedené informácie žiadame zaslať najneskôr do 31.3.2009 na uvedenú kontaktnú adresu:

Ing. Peter Adamec
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Mlynské nivy 59/A
824 84 Bratislava 26

Obálky obsahujúce vyššie uvedené informácie je potrebné viditeľne označiť nápisom “NEOTVÁRAŤ“

Táto výzva nie je vyhlásením výberového konania na obstaranie PpS ani nezakladá žiadne nároky potencionálnych poskytovateľov PpS voči SEPS, a.s.

Aktuality