Investície (Výročná správa 2004)

Zdieľať7. Investície

 

V oblasti investícií v roku 2004 bola zabezpečovaná príprava a realizácia investičných projektov (IPR) v súlade s dvojročným investičným plánom na roky 2003 – 2004. Z plánovaných investičných prostriedkov 2 326 489 tis. Sk na roky 2003 – 2004 bolo skutočne vyčerpaných 2 010 548 tis. Sk, čo je 86,42 %, z toho v roku 2003 bolo čerpaných 956 680 tis. Sk a v 2004 roku 1 053 868 tis. Sk.

Nosnými IPR v RIP (Ročný investičný plán) 2004 boli prioritné investičné projekty „Križovany 400 kV, rekonštrukcia 1. stavba“, ktorý počas roka 2004 skončil a „Križovany 400 kV, rekonštrukcia 2.stavba, 1. časť“, ktoré sú vyvolané odstavením dvoch blokov JE – V1 Jaslovské Bohunice v rokoch 2006 a 2008. Ďalšie prioritné projekty boli „Nové sídlo SED Žilina“ , „Inovácia RIS SED Žilina“ ako aj „Rekonštrukcia 220 kV rozvodne Lemešany – UCTE“. Pokračovala rekonštrukcia rozvodne Križovany 220 kV.

Pre investičný projekt „Križovany 400 kV, rekonštrukcia 2.stavba, 2.časť“ a „Križovany 400 kV, rekonštrukcia 3.stavba“, ktoré budú financované prostredníctvom Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), sa uskutočnil výber konzultanta projektovej manažérskej jednotky (PMJ). V medzinárodnom tendri bola uzatvorená zmluva s vybraným konzultantom Fichtner GmbH & Co. KG, Stuttgart.

V prípade investičných projektov týkajúcich sa elektrických staníc (ES) bol hlavný dôraz kladený na prípravu diaľkového ovládania elektrických staníc a to na výber zhotoviteľov projektovej dokumentácie ako aj realizácie v zmysle Zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní. V rámci prípravy na diaľkové ovládanie v niektorých elektrických staniciach (Bošáca, Levice, Senica, Podunajské Biskupice) sa začala realizácia úprav technológie (výmena vypínačov, výmena ochrán a montáž riadiacich informačných systémov).

Investičná činnosť na investičných projektoch v oblasti obchodných systémov bola sústredená najmä na zabezpečenie exaktného merania a vyhodnotenia poskytovaných služieb a následne ich fakturáciu. Zameraná bola tiež na prípravu systému zúčtovania odchýlok na trhu s elektrinou pre plne liberalizovaný trh SR a na merania v prenosovej sústave na poskytnutie požadovaných nameraných údajov jednotlivým účastníkom trhu s elektrinou (zákon 656/2004 Z.z.).

V oblasti informačných systémov sa investície dotýkali hlavne vybudovania vlastného informačného systému, odčlenenia informačných technológií SEPS, a. s. od SE, a. s. a inovácie zariadení na prenos signálov ochrán na vedeniach.

Aktuality