Kolektívne vyjednávanie o Dodatku č. 2 ku Kolektívnej zmluve Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s., na roky 2010-2011

Zdieľať

Dňa 15.11.2010 sa v sídle spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Bratislava, Mlynské nivy 59/A vyjednávalo o znení Dodatku č. 2 k platnej Kolektívnej zmluve na roky 2010-2011. Predmetom kolektívneho vyjednávania bola aktualizácia tých ustanovení platnej Kolektívnej zmluvy, ktorým končí platnosť 31.12.2010, resp., kde v súlade s príslušnou legislatívou a kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa nastali zmeny. Taktiež sa rokovalo o nových návrhoch znenia niektorých ustanovení v platnej KZ. Zmluvné strany pre rok 2011 dohodli zmenu dotknutých ustanovení, ktoré boli predmetom vyjednávania: fondu pracovného času, stanovenia štátnych sviatkov a dni pracovného pokoja v danom roku, stanovenia dní hromadného čerpania dovolenky, úpravy sadzieb niektorých mzdových zvýhodnení a náhrad za pracovnú pohotovosť, mzdový rast, úpravy mzdových taríf s väzbou na dohodnutý mzdový rast a rozpočet sociálneho fondu.

Dodatok č. 2 ku Kolektívnej zmluve nadobúda platnosť dňom jeho podpísania a účinnosť od 01.01.2011. Znenie Dodatku č. 2 bude zamestnancom spoločnosti sprístupnené
v KIS-LOTUS, v Dokumentácii riadenia, v Základných dokumentoch.

Mgr. Zora Maková
výkonný riaditeľ Sekcie ľudských zdrojov
poverená vedením kolektívneho vyjednávania za SEPS, a.s.

Aktuality