Liberalizácia trhu umožní dodávky elektrickej energie za lepších podmienok (Publikácie a články)

Zdieľať

Po reštrukturalizácii Slovenských elektrární,
a.s. vznikla aj spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
(ďalej „SEPS, a.s.“). Ako jediná z odčlenených častí sa nebude privatizovať a zostane
stopercentne v rukách štátu. O tom, čo túto spoločnosť čaká a aké úlohy bude
plniť v slovenskej energetike sa s generálnym riaditeľom SEPS, a.s. Alexandrom
KŠIŇANOM porozprával Richard Kvasňovský.
 

Aké je postavenie spoločnosti SEPS, a.s. po odčlenení z materskej spoločnosti,
SE, a.s.?

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS, a.s.) bola zaregistrovaná
dňa 21. 1. 2002 zápisom do Obchodného registra SR. Vykonáva činnosť
prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie
prostredníctvom svojich 400 a 220 kV vedení na území Slovenska ako aj dovoz,
vývoz a tranzit elektrickej energie. Poslaním akciovej spoločnosti je zaručiť
spoľahlivú dodávku elektrickej energie svojim zákazníkom, údržbu, obnovu a
rozvoj jednotlivých zariadení prenosovej sústavy a sústavy ako celku,
dispečerské riadenie prenosovej sústavy na území SR a koordináciu riadenia
sústavy v rámci medzinárodných prepojení. Svojim zákazníkom, ktorými sú
výrobcovia elektriny, distribučné podniky, odberatelia pripojení k sieťam
prenosovej sústavy, ako aj dovozcovia, vývozcovia a tranzitéri elektriny,
poskytuje SEPS, a.s. prenosové a systémové služby na zmluvnom základe pri
uplatňovaní taríf odsúhlasených Úradom pre reguláciu sieťových odvetví.
Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. bola poverená Ministerstvom
hospodárstva SR dočasne výkonom funkcie operátora trhu.

Pripravuje sa v rámci privatizácie slovenskej energetiky podobný krok aj v
prípade SEPS, a.s.?

SEPS, a.s. má v zmysle zákona č. 92/1991 Zb. o podmienkach prevodu majetku
štátu na iné osoby v znení neskorších predpisov charakter prirodzeného monopolu
s majetkovou účasťou Fondu národného majetku SR. V súčasnosti sa neuvažuje s
privatizáciou SEPS a podľa vyjadrenia zástupcov zainteresovaných štátnych
orgánov nepočíta sa s jej privatizáciou ani v strednodobom horizonte budúcich
piatich – šiestich rokov.

SEPS, a.s. sa už dlhé roky snaží o realizáciu projektu prepojenia 400 kV
elektrického vedenia medzi Rakúskom a Slovenskom. V čom je najväčší kameň úrazu
brániaci uskutočneniu projektu a aký je jeho význam pre krajinu?

Intenzívne rokovania na príprave 400 kV prepojenia Slovensko – Rakúsko v trase
Stupava – Viedeň začali prebiehať od r. 1990. Konkurenčnou alternatívou
posilňovania prepojenia Rakúska s východnými elektrizačnými sústavami bola
alternatíva ČEZ-u a to inštalácia druhého poťahu 400 kV vedenia Slavětice (ČEZ)
Dürnrohr, ktorej náklady na realizáciu boli nižšie. Rakúska strana
uprednostnila prepojenie Stupava – Viedeň z dôvodu zvýšenia prevádzkovej
bezpečnosti prepojenia sústavy Rakúska a možnosti výhodného prenosu v smere
východ – západ. Vedenie malo byť uvedené do prevádzky pred pripojením CENTREL
na UCTE a zapojenie vedenia na rakúskej strane bolo určené do jednosmernej
stanice Wien juhovýchod čo malo umožniť aj za nesynchrónnej prevádzky sústav
priamu obchodnú spoluprácu Elektrizačnej sústavy Slovenskej republiky so
sústavami UCTE. Vedenie je navrhnuté zo Stupavy po štátnu hranicu v priestore
obcí Záhorská Ves – Angern. Dvojstranné snaženie vyústilo do podpísania zmluvy
na výstavbu vedenia medzi SEP, š.p. a ÖVG dňa 21.12. 1993. Zmluvu šifrovala aj
česká strana (gen. riad. ČEZ, a.s. p. Karas) vzhľadom na 2×220 kV vedenie
Sokolnice – Bisamberg. Obe strany započali s prípravou stavby na svojich
územiach. V roku 1995 prišlo k zastaveniu prác na rakúskej strane z dôvodu
spolitizovania problematiky v súvislosti s výstavbou JE Mochovce a JE V-1
Jaslovské Bohunice (vývoz el. energie z JE do Rakúska). Posledné rokovania
medzi ÖVG a SE, a.s. sa uskutočnilo dňa 29.5.1995 v Rakúsku. Na tomto rokovaní
bolo konštatované, že zmluva o výstavbe je naďalej platná. Ďalej bolo
dohodnuté, že na základe politickej brizancie tejto témy v Rakúsku, ktorá by
mohla ohroziť ďalšiu existenciu vzájomne podpísanej zmluvy na výstavbu vedenia
rakúska strana žiadala nepokračovať v príprave tejto stavby. Predpokladalo sa,
že určité uvoľnenie by mohlo nastať po uvedení JE Mochovce do prevádzky. V
októbri 1995 rakúska strana požiadala SE, a.s., aby slovenská strana netrvala
na povoľovacom postupe k vedeniu medzi Stupavou a Bisambergom, lebo to môže
ohroziť aj iné projekty vedení v Rakúsku, konkrétne výstavbu 400 kV vedenia
Wien juhovýchod-Kainachtal. SE, a.s. niekoľkokrát požiadali ÖVG o vykonanie
krokov na oživenie projektu a po vytvorení SEPS, a.s. vedenie akciovej
spoločnosti nadviazalo na kontakty s vedením a.s. Verbund s cieľom v čo
najkratšej dobe pokračovať v príprave stavby. Na rokovaní vo Viedni dňa
8.4.2002 bolo dohodnuté pokračovať na úrovni spoločnej expertnej skupiny. V
rozvoji prenosovej sústavy SR je výstavba 400 kV medzištátneho prepojenia
Stupava-Wien juhovýchod aj naďalej prioritná. Pri paralelnej prevádzke CENTREL
a UCTE prenesie vedenie zhruba rovnaký prenášaný výkon ako vedenie Györ-Wien
juhovýchod a bude jediným priamym prepojením ES SE na západné sústavy.
Prepojenie sa predpokladá využívať pre nasledujúce účely: * priama výmena
elektrickej energie a obchod s elektrickou energiou (export/import) * vzájomná
havarijná výpomoc * tranzit elektrickej energie v prospech zmluvných a tretích
strán * výmeny elektrickej energie za účelom zníženia negatívneho vplyvu
elektrární na ži- votné prostredie * zvýšenie spoľahlivosti energetických
systémov obidvoch sústav pracujúcich v UCTE Výraznejšej realizácii tranzitov zo
severu a východu vedením do Rakúska napomôže aj vytvárania technických možností
prenosu na východe sústav CENTREL, kde je v súčasnosti hranica prevádzky UCTE a
prepojenej sústavy IPS/UPS spoločenstva nezávislých štátov. Súčasnou hranicou v
prevádzke východ – západ elektrizačných sústav je možné pripraviť len malé,
obmedzené množstvo elektrickej energie. Slovenská energetika vybudovala s
poľskou energetikou dvojité 400 kV prepojenie Lemešany – Krosno na zvýšenie
tejto kapacity.

Pred niekoľkými dňami ste sa stali viceprezidentom medzinárodnej organizácie
UCTE, únie pre koordináciu prenosu elektriny. V čom je jej hlavná náplň
činnosti a aké má v rámci nej postavenie Slovensko?

Únia pre koordináciu prenosu elektriny (UCTE) je asociáciou prevádzkovateľov
prenosových systémov v kontinentálnej Európe, združujúcej celkom 35
prevádzkovateľov prenosových sietí z 21 európskych krajín, poskytujúca
spoľahlivú trhovú bázu prostredníctvom efektívnych a bezpečných „elektrických
diaľnic“. Synchrónne prepojený systém spĺňa technickú podmienku pre spoľahlivú
prevádzku a poskytuje úžitok pre všetkých účastníkov trhu, pretože garantuje
prístup k trhu. Viac ako päťdesiat rokov UCTE koordinuje, prostredníctvom
rôznych technických pravidiel a doporučení, medzinárodnú prevádzku sietí zvlášť
vysokého a veľmi vysokého napätia, ktoré pracujú v tzv. jednom „srdečnom rytme“
na frekvencii 50 Hz. UCTE je zverený rozvoj vyššie uvedeného systému tak aby sa
vyhovelo všetkým novým požiadavkám trhu, ale bez strát vo vzťahu k
spoľahlivosti a bezpečnosti existujúceho systému. Sieť UCTE umožňuje bezpečné
zásobovanie elektrinou pre viac ako 400 miliónov obyvateľov. To znamená, že
UCTE koordinuje jeden z najväčších synchrónne prepojených systémov na svete.
Pre ilustráciu uvediem niekoľko charakteristických hodnôt potvrdzujúcich tento
fakt. Inštalovaná kapacita 512 GW Spotreba elektriny v roku 2001 bola 2160 TWh.
Celková suma výmen el. energie medzi členmi podľa pravidiel UCTE bola 230 TWh.
Celková dĺžka prenosových vedení riadených UCTE dosahuje 200 000 km. UCTE je
presvedčená, že spoľahlivosť najväčšej európskej elektrickej synchrónnej
prepojenej oblasti a rozvoj stabilných podmienok pre prosperujúce trhy s
elektrinou v tejto oblasti sú neoddeliteľné a vzájomne súvisiace záležitosti.
Slovensko je v UCTE zastúpené prostredníctvom Slovenskej elektrizačnej
prenosovej sústavy, a.s., ktorá je plnoprávnym členom od 17. mája 2001 so
všetkými právami a zodpovednosťou vyplývajúcou z členstva. Vo vzťahu k
zodpovednosti sa jedná predovšetkým o zodpovednosť za * bezpečnosť celého
systému UCTE, to znamená schopnosť systému vydržať veľké alebo náhle poruchy a
stavy akými sú napríklad výpadok výrobných blokov, prvkov prvkov siete ale tiež
nehôd z kalamít * adekvátnosť systému UCTE, čo je štrukturálna schopnosť
systému zabezpečiť vyrovnanú bilanciu medzi výrobou a spotrebou energie * každý
člen UCTE je zodpovedný za kvalitu svojho prenosového systému a spolu s
ostatnými členmi UCTE udržiava vysokú technickú úroveň ako základný predpoklad
pre rozvoj trhu * zabezpečenie kvality medzinárodných prenosových služieb a
tiež za skorú výstrahu v prípade zníženia výrobných alebo prenosových kapacít,
ktoré by mohli viesť k náh- lym obmedzeniam alebo k nepriaznivým vyplyvom na
konkurenčné trhy s elektrinou.

Aké efekty môže očakávať spotrebiteľ s blížiacou sa liberalizáciou trhu s
elektrickou energiou?

Liberalizácia trhu s elektrickou energiou umožní výber dodávateľa elektrickej
energie najskôr pre veľkých odberateľov, ktorých spotreba elektrickej energie
je rovná alebo vyššia úroveň stanovená vyhláškou Ministerstva hospodárstva. Tým
odberatelia môžu dosiahnuť dodávku elektrickej energie za výhodnejších
podmienok. V ďalšom období v súlade s harmonogramom otvárania trhu s elektrinou
na Slovensku si budú môcť voliť dodávateľa aj odberatelia s nižšou spotrebou
vrátane domácností, čím sa môže dosiahnuť nie len výhodnejšia cena, ale aj
zlepšenie služieb, spojených s dodávkou elektrickej energie. Postupne dôjde k
náprave cien elektrickej tak, že cena bude skutočne vyjadrovať hodnotu
dodávanej energie na jednotlivých napäťových úrovniach. Jednou z možností, ako
poskytnúť spotrebiteľovi komplexné služby pri najlepšej cene je komplexnosť
dodávky nielen energií, ale aj ostatných produktov. Tzn. dodáva sa nielen
elektrina, ale aj plyn, voda, prípadne telekomunikačné služby (dátové prenosy,
pripojenie na internet).
Aké úlohy čakajú SEPS, a.s. v budúcnosti v súvislosti s integráciou SR do EÚ
V prvom rade je potrebné dosiahnuť plné členstvo v Európskej asociácii
operátorov prenosových systémov (ETSO), kde SEPS, a.s. získala pridružené
členstvo od 1. ja- nuára 2002. ETSO je asociácia zaoberajúca sa ekonomickou
agendou spolupráce operátorov prenosových systémov a v tejto súvislosti budú
pre Slovensko určite významné predovšetkým otázky tarifov cezhraničných
prenosov a riešenie tzv. úzkych miest pri prenose elektrickej energie. Ďalšou
úlohou je potreba aktívne sa podieľať na formovaní liberalizovaného energe-
tického prostredia v Európe a byť dôveryhodným a vyhľadávaným partnerom na
európskom trhu s elektrinou. Zabezpečenie spoľahlivej a bezpečnej prevádzky
medzinárodných prepojení preno- sových systémov zo synchrónnej oblasti ako
základného predpokladu pre bezproblé- mové výmeny elektrickej energie,
zaistením domáceho ako aj cezhraničného nedis- kriminačného prístupu k sieťam
bude i v budúcnosti jednou zo stálych základných úloh.

Zdroj: euroReport máj 2002

Aktuality