Ľudské zdroje (Výročná správa 2003)

Zdieľať

13. Ľudské zdroje

 

V súvislosti s plnením úloh, vyplývajúcich z významného postavenia SEPS, a. s. v slovenskej elektroenergetike, bol rok 2003 náročný na prácu v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

V priebehu roka 2003 v nadväznosti na vývoj spoločnosti a jej potreby boli realizované zmeny organizačnej a funkčnej schémy, pričom bol uplatnený princíp budovania prevádzkových správ. Boli tiež realizované úlohy vyplývajúce z riešenia vlastného systému zberu dát na fakturáciu elektrickej energie.

V súvislosti s reštrukturalizáciou akciovej spoločnosti Západoslovenská energetika bolo dôležité vyriešiť zabezpečenie obsluhy v Elektrických staniciach Bošáca a Veľký Ďur, ktoré sú osobitne významné z pohľadu zabezpečenia spoľahlivosti vyvedenia výkonu z atómových elektrární. Tieto elektrické stanice boli od 1.7.2003 zaradené do organizačnej a funkčnej štruktúry SEPS, a. s.

K 31.12.2003 mala spoločnosť v evidenčnom stave 449 zamestnancov, čo oproti roku 2002 predstavuje nárast o 89 zamestnancov. Z uvedeného počtu bolo 317 technicko-správnych zamestnancov a 132 zamestnancov v robotníckych profesiách. Spoločnosť zamestnávala 96 žien, čo predstavuje 21 % z celkového počtu zamestnancov.

 

Veková štruktúra zamestnancov
do 30 rokov veku 89 zamestnancov
od 31 do 40 rokov veku 128 zamestnancov
od 41 do 50 rokov veku 119 zamestnancov
od 51 do 60 rokov veku 105 zamestnancov
nad 60 rokov veku 8 zamestnancov

 

Vo vekovej štruktúre zamestnancov, oproti roku 2002, nenastali výraznejšie zmeny:

 

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov
základné vzdelanie 1 zamestnanec
stredoškolské vzdelanie 237 zamestnancov
vysokoškolské vzdelanie 211 zamestnancov

 

V roku 2003 vzrástol podiel zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním na 53 %.

V oblasti prípravy zamestnancov bola činnosť spoločnosti zameraná na zvyšovanie kvality vzdelávania a zefektívnenie vynakladania schválených finančných prostriedkov na všetky typy školení. Výsledný prehľad realizovaných vzdelávacích akcií za uplynulý rok ukazuje, že pri priemernom evidenčnom prepočte zamestnancov – t.j. 409 osôb, sa zamestnanci zúčastnili na 1183 školeniach s prevahou účasti na profesijných prípravách. Vyplýva to tiež z hlavnej činnosti spoločnosti SEPS, a. s., ktorá si vyžaduje odbornú spôsobilosť zamestnancov na vysokej úrovni.

Zamestnanci si systematicky dopĺňali vedomosti tiež v oblasti legislatívnych zmien.

V súvislosti s modernizáciou informačnej technológie spoločnosť začala s prípravou a ďalším plánovaním nadstavbových školení v oblasti informatiky.

V nadväznosti na zmenu organizačnej a funkčnej schémy sa oproti predchádzajúcemu roku úmerne zvýšil počet zamestnancov, ktorí sa počas roka vzdelávali v oblasti jazykovej prípravy. Súviselo to tiež s blížiacim sa vstupom SR do EU, ktorý so sebou nesie požiadavky čiastočne prehodnotiť kvalifikačné predpoklady na jednotlivých pracovných pozíciách.

Spoločnosť si je vedomá, že vývoj potrieb spoločnosti kladie dôraz na ďalší rozvoj ľudských zdrojov a z toho vyplývajúce skvalitňovanie ich ďalšieho vzdelávania.

 

Aktuality