Ľudské zdroje (Výročná správa 2004)

Zdieľať11. Ľudské zdroje

 

Jednou z podmienok, ktoré vplývajú na úspešné dosahovanie cieľov spoločnosti, je kvalita ľudských zdrojov a z toho vyplývajúce nároky na činnosti súvisiace s riadením ľudských zdrojov.

Organizačná štruktúra spoločnosti prešla v treťom roku existencie SEPS, a. s. zmenami, ktoré boli realizované za účelom vytvorenia podmienok na napĺňanie úloh a cieľov spoločnosti.

K 31.12.2004 mala SEPS, a. s. v evidenčnom stave 482 zamestnancov, čo predstavuje nárast oproti roku 2003 o 33 zamestnancov. Z uvedeného počtu bolo 357 technicko-správnych zamestnancov a 125 zamestnancov v robotníckych profesiách.

 

Veková štruktúra zamestnancov sa oproti roku 2003 výrazne nezmenila. Vekový priemer za obdobie rokov od vzniku spoločnosti je stabilný a pohybuje sa na úrovni 42 rokov.

 

Vzdelanostná štruktúra zamestnancov
základné vzdelanie 1 zamestnanec
stredoškolské vzdelanie 239 zamestnancov
vysokoškolské vzdelanie 242 zamestnancov

 

Podiel zamestnancov s vysokoškolským vzdelaním sa za obdobie rokov 2003 a 2004 pohybuje na úrovni 50 – 53 %.

Spoločnosť venuje stálu pozornosť odbornej príprave svojich zamestnancov, prostredníctvom ktorých napĺňa stanovené ciele.

Vzhľadom na zvyšujúce sa požiadavky na úroveň kvality poskytovaných služieb v oblasti obchodu s elektrickou energiou, úlohami súvisiacimi s rozvojom prenosovej sústavy vyplývajúcimi z legislatívnych zmien, bolo nevyhnutnosťou klásť dôraz na vzdelávacie aktivity zamestnancov v profesijnej, jazykovej, odbornej príprave a v oblasti výpočtovej techniky.

Nárast finančných prostriedkov vynaložených na vzdelávanie a rozvoj zamestnancov v roku 2004, podľa jednotlivých typov odbornej prípravy, oproti kalendárnemu roku 2003, súvisí aj s nárastom počtu novoprijatých zamestnancov do spoločnosti v zmysle organizačných zmien.

Aktuality