Medzinárodná spolupráca (Výročná správa 2003)

Zdieľať9. Medzinárodná spolupráca

 

Prenosová sústava Slovenskej republiky (PS SR), spravovaná akciovou spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava má v európskom elektrizačnom systéme pevné miesto. Spoločnosť sa sústreďuje na prevádzku prenosovej sústavy v rámci synchrónne prepojených sústav UCTE a na prípravu na plné členstvo v Asociácii európskych prevádzkovateľov prenosových sústav (ETSO).

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS, a. s.) je členom združenia CENTREL, v ktorom majú zastúpenie štyria prevádzkovatelia prenosových sústav Poľska (PSA SA), Maďarska (MAVIR Rt.), Českej republiky (ČEPS, a. s.) a Slovenskej republiky (SEPS, a. s.), prevádzkujúci navzájom prepojené energetické sústavy podľa prijatých podmienok a pravidiel. CENTREL má vybudovanú organizačnú štruktúru, v ktorej pracujú poverení zástupcovia z vyššie menovaných spoločností.

Medzi najdôležitejšie aktivity uskutočnené v roku 2003 v rámci združenia CENTREL patrili:

  1. úspešné ukončenie skúšobnej prevádzky synchrónneho pripojenia Burštýnskeho ostrova (časť západnej Ukrajiny) k ES SR v rámci rozširovania UCTE a začatie trvalej prevádzky,
  2. podpis štvorstrannej zmluvy medzi členmi CENTREL o prevádzke Energetického zúčtovacieho a riadiaceho centra (EACC) vo Varšave z pohľadu dispečerského riadenia sústavy,
  3. schválenie novej Charty CENTREL a zmena štruktúry združenia.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. je členom Únie pre koordináciu prenosu elektrickej energie (UCTE). UCTE je dobrovoľná organizácia, ktorá vznikla v roku 1951 a v súčasnosti združuje 34 prevádzkovateľov prenosových sústav z 23 krajín kontinentálnej Európy vrátane krajín CENTREL. Jej hlavnou úlohou je zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky prepojených sústav.

V rámci medzinárodnej spolupráce sa SEPS, a. s. v roku 2003 podieľala na viacerých projektoch. Išlo najmä o projekty:

  1. príprava na realizáciu elektronickej diaľnice,
  2. pokračovanie prác na tvorbe Operational Handbook UCTE (Prevádzková príručka) – dokončenie I. časti a pokračovanie v prácach na ďalších častiach príručky, ktorá zahŕňa pravidlá a štandardy UCTE pre prevádzku prepojeného systému,
  3. práce na dosiahnutí právnej záväznosti prevádzkových pravidiel a štandardov UCTE,
  4. realizácia DACF (Day Ahead Congestion Forecast) na báze denného režimu,
  5. analyzovanie príčin vzniku jednotlivých výpadkov „blackoutov“ v Európe a dopadov na jednotlivých prevádzkovateľov prenosových sústav.

Od svojho vzniku je spoločnosť taktiež asociovaným členom asociácie ETSO, ktorej členmi sú prevádzkovatelia prenosových sústav z 15 krajín Európskej únie, Nórska a Švajčiarska. Jej cieľom je koordinovať prístup pri tvorbe cezhraničných taríf a riešiť tzv. úzke miesta v prepojenej sústave.

V priebehu roku 2003 boli pod záštitou ETSO realizované práce na pripojení sa k mechanizmu pre tarifikáciu cezhraničných prenosov (CBT) a tiež prípravné práce pre podpis kontraktu o pripojení sa k tomuto mechanizmu od 1.1.2004. Za týmto účelom bolo potrebné stanoviť parametre horizontálnej siete – sieť cezhraničných prenosov, na základe ktorých budú uhrádzané náklady na cezhraničné prenosy z kompenzačného fondu vytvoreného na tento účel.

Predpokladom je, že v blízkej budúcnosti – v priebehu roka 2004 sa naša spoločnosť stane plnoprávnym členom tejto asociácie.

 

Aktuality