Meranie (Definície a názvoslovie)

Zdieľať

Meranie

 

V zmysle zákona č. 70/1998 o energetike, § 17 ods.(1) a (2) je odberateľ elektriny povinný zabezpečiť na novom, alebo rekonštruovanom odbernom elektrickom zariadení úpravu súvisiacu s meraním elektriny podľa pokynov dodávateľa elektriny.

Dodávateľ elektriny je povinný zapojiť a udržiavať určené meradlo len po vykonaní úprav odberného elektrického zariadenia odberateľom elektriny podľa pokynov dodávateľa elektriny.

V zmysle § 13 uvedeného zákona sa dodávateľom elektriny rozumie držiteľ licencie na rozvod elektriny, ktorý dodáva elektrinu podľa uzavretej zmluvy odberateľovi elektriny.

Meranie je technickou nevyhnutnosťou pre realizáciu vyhlášky MH SR č. 549/2002, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o pravidlách rozvodu elektriny a plynu pre oprávnených odberateľov. Po technickej stránke nemôže Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (ďalej len „SEPS, a.s.“) vstúpiť do zmluvného vzťahu, pokiaľ nie je meranie zabezpečené, pretože bez reálnych hodnôt by nebolo možné tento vzťah zodpovedne kvantifikovať.

Meranie prenesenej elektriny pre účely zberu a odovzdávania údajov o spotrebe, ako aj odovzdávania údajov a vyhodnocovania podporných služieb v zmysle platnej legislatívy najmä vyhlášky MH SR č. 549/2002 Z. z. sa riadi nasledovnými zásadami:

  1. Meranie pre potreby zúčtovania sa uskutočňuje po obchodných intervaloch, v súčasnosti po hodinách (upozorňujeme, že v EU sa môže obchodný interval zmeniť až na štvrťhodinu).
  2. Meracia súprava musí byť schopná zabezpečiť diaľkový odpočet v stanovenom synchronizovanom čase SEPS.
  3. Meranie musí byť v súlade s metrologickým zákonom č. 142/2000 Z. z. a s Obchodným zákonníkom.
  4. Presnosť merania a technické parametre musia byť v súlade s Kódexom PS.
  5. Pre jednoznačné určenie náhradných hodnôt v prípade výpadku merania je potrebné použiť Metodiku stanovenia náhradných hodnôt ES SR.
  6. Zodpovedný subjekt musí zabezpečiť meranie proti zneužitiu, alebo falzifikovaniu údajov.
  7. SEPS, a.s. musí mať možnosť kontroly meracích súprav.
  8. SEPS, a.s. musí mať možnosť vstupu do objektov, kde sú meracie zariadenia nainštalované a možnosť prístupu SEPS, a.s. k meracím zariadeniam za účelom kontroly.
  9. Vyhodnocovanie účinníku podľa Kódexu PS po obchodných intervaloch a možnosť sankcií pri nedodržaní (podľa výberu ÚRSO sankčným poplatkom).

Súčasný vzťah medzi SE, a.s. a SEPS, a.s.

Dodávka a odber elektrickej energie sa na odovzdávacích miestach meria v platnom čase meracími prístrojmi SE, a. s. SE, a.s. poskytuje na zmluvnom základe prístup k meracím zariadeniam do doby , než SEPS, a.s. si vybuduje vlastné meracie zariadenia. Podkladom pre zúčtovanie odobratého a dodaného množstva elektrickej energie sú údaje z centrály SEPS, a.s. systému pre diaľkové odčítanie z určených meradiel.

Vyššie uvedené zásady budú súčasťou každej zmluvy na prenos.

Pozn. platný čas je technická pripomienka.

Aktuality