Meranie (Podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. pre poskytovanie systémových služieb a vyrovnávanie odchýlok)

Zdieľať

7. Meranie

 

  1. Hodnoty skutočných dodávok a odberov sú stanovené ako súčet tokov elektriny odmeraných na odovzdávacích miestach užívateľa PS, uvedených v prílohe zmluvy.

  2. Namerané hodnoty skutočných odberov z obchodných meraní na odovzdávacích miestach a meracích bodoch zabezpečuje PPS v spolupráci s užívateľom PS spôsobom stanoveným v zmluve.

  3. Užívateľ PS má možnosť porovnania denných diagramov skutočných odberov a dodávok elektriny so svojimi nameranými a vyhodnotenými diagramami skutočných odberov. Vzájomnou kontrolou nameraných hodnôt užívateľom PS a PPS je overovaná správnosť týchto hodnôt.

  4. Náhradné hodnoty za dobu poruchy obchodného merania na odovzdávacích miestach a meracích bodoch v prenosovej sústave zabezpečuje, po dohode s užívateľom PS, PPS podľa príslušnej Metodiky.

  5. Náhradné hodnoty za dobu poruchy obchodného merania na odovzdávacích miestach a meracích bodoch v distribučnej sústave zabezpečuje, po dohode s PPS, užívateľ PS.

  6. Pri rozdieloch pri vyhodnotení nameraných hodnôt užívateľ PS s PPS spolupracujú pri odstraňovaní chyby.

  7. Namerané a zistené hodnoty za všetky odovzdávacie miesta za predchádzajúce obdobie musí dostať PPS denne najneskôr do 11:00 hod.


Aktuality