Ministerstvo opäť zvyšuje výkon pre zelené lokálne zdroje

Zdieľať

Už tretíkrát v tomto roku ministerstvo hospodárstva zvyšuje inštalovaný výkon v lokálnych zdrojoch na celkových 239 MW. Rezort hospodárstva registruje enormný záujem o inštaláciu vlastných zdrojov na výrobu zelenej elektriny, obzvlášť na západnom Slovensku. V súlade s platným znením zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energie a v spolupráci s prevádzkovateľom prenosovej sústavy spoločnosťou Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., ktorá určuje pravidlá rozvrhnutia voľnej kapacity pripojenia do sústavy pre zariadenia na výrobu elektriny a osobitne pre lokálne zdroje, preto opätovne zvyšuje inštalovaný výkon v lokálnych zdrojoch, na ktoré sa nevzťahuje povinnosť platiť tarifu za prevádzkovanie systému a ktoré je možné pripojiť do sústavy v tomto roku, a to na celkových 239 MW.

Dodatočný inštalovaný výkon od 1. decembra 2022 je rozdelený pre prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav a to 30 MW pre Západoslovenskú distribučnú a po 10 MW pre Stredoslovenskú distribučnú a Východoslovenskú distribučnú.  Samotné pripájanie lokálnych zdrojov je však pomalé. Na základe údajov, ktoré sú ministerstvu povinní zasielať distribútori elektriny, traja prevádzkovatelia regionálnych distribučných sústav pripojili od apríla do októbra 2022 lokálne zdroje s kumulatívnym výkonom len 10,4 MW. Na základe nám dostupných informácií pripájanie nových zariadení zbrzdili najmä problémy s dodávkami niektorých kľúčových komponentov.

Drvivá väčšina plánovaných, ako aj už pripojených projektov, sú fotovoltické zdroje. Ministerstvo pozitívne vníma dynamický nárast záujmu o fotovoltické elektrárne a zároveň potvrdzuje aj veľký záujem o školenia odborných inštalatérov v oblasti fotovoltických systémov najmä z dôvodu príspevkov pre domácnosti v rámci podpory Zelenej domácnostiam, pri ktorej sú potrebné osvedčenia inštalatérov vydávané ministerstvom.

Pre budúci rok bol zo strany ministerstva hospodárstva stanovený celkový inštalovaný výkon pre lokálne zdroje vo výške 90 MW pre regionálne aj miestne distribučné sústavy. V prípade potreby bude možné určenú hodnotu navýšiť. Ak určený inštalovaný výkon pre tento rok pre danú regionálnu distribučnú sústavu a daný typ zdroja nebude využitý v tomto roku, pripočíta sa k budúcoročnému inštalovanému výkonu. Pre rok 2024 a nasledujúce obdobie už ministerstvo nebude stanovovať limit inštalovaného výkonu pre lokálne zdroje.

Národný energetický a klimatický plán na roky 2021 – 2030, ktorý bol schválený v decembri 2019, odhadol príspevok fotovoltických zdrojov v stanovenom období na 520 MW. Po sprevádzkovaní lokálnych zdrojov s inštalovaným výkonom stanoveným zo strany ministerstva pre roky 2022 – 2023 vo výške 329 MW ide o viac než polovicu odhadovaného výkonu pre fotovoltiku do konca tejto dekády.

Zdroj: MH SR

Aktuality