Neposkytnutie dojednaného objemu PpS (Pravidlá Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. pre zabezpečenie PpS)

Zdieľať

9. Neposkytnutie dojednaného objemu PpS

 
V prípade, že poskytovateľ bez písomného súhlasu Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. (ďalej len „SEPS, a.s.“) stanoví v dennej príprave prevádzky celkový objem PpS nižší než sú požiadavky SEPS, a.s. podľa platnej týždennej prípravy prevádzky bez toho, aby to bolo odsúhlasené SEPS, a.s. , alebo to bolo dôsledkom zásahu vyššej moci poskytovateľ uhradí SEPS, a.s. vzniknuté náklady spôsobené nákupom chýbajúceho objemu PpS u iného poskytovateľa v plnej výške.

V prípade, keď došlo k výpadku bloku poskytovateľa poskytujúceho Pps alebo komunikácie medzi blokom a centrálnym regulátorom SED z dôvodov, ktoré neboli zapríčinené SEPS, a.s. a ak SEPS, a.s. zabezpečila v dobe trvania výpadku náhradný výkon za vypadnutú dodávku, je SEPS, a.s. oprávnená preúčtovať poskytovateľovi náklady vo výške zodpovedajúcej všetkým nákladom na zabezpečenie náhradnej dodávky. SEPS, a.s. vynaloží primerané úsilie, aby tieto náklady boli čo možno najnižšie.


Tento postup SEPS, a.s. neuplatní pokiaľ poskytovateľ zabezpečil v príprave prevádzky náhradný blok pre poskytnutie danej služby, ktorý bude dispečerovi SED v dobe výpadku k dispozícií.
 

Aktuality