Odchýlka (Definície a názvoslovie)

Zdieľať

Odchýlka

 

Hodinové diagramy odberu/dodávky odovzdáva užívateľ PS PPS vopred, podľa tohoto Obchodného kódexu. V prípade, že užívateľ PS odoberie iné množstvo elektriny, než je hodnota zodpovedajúca odovzdaným diagramom, vzniká tomuto užívateľovi PS odchýlka.

Kladná odchýlka znamená, že užívateľ PS odobral z ES väčšie množstvo elektriny, než si dojednal obchodnými zmluvami so svojimi obchodnými partnermi, a/alebo, že dodal do ES menšie množstvo elektriny, než si dojednal obchodnými zmluvami so svojimi obchodnými partnermi. Dodávku chýbajúcej elektriny zabezpečil tomuto užívateľovi v rámci poskytovania systémových služieb prevádzkovateľ prenosovej sústavy, v súlade s týmto Obchodným kódexom a to na základe zmluvy na poskytovanie systémových služieb a vyrovnávania odchýlok.

Záporná odchýlka znamená, že užívateľ PS odobral z ES menšie množstvo elektriny, než si dojednal obchodnými zmluvami so svojimi obchodnými partnermi, a/alebo, že dodal do ES väčšie množstvo elektriny, než si dojednal obchodnými zmluvami so svojimi obchodnými partnermi. Odobratie prebytočnej elektriny zabezpečil od tohoto užívateľa v rámci poskytovania systémových služieb prevádzkovateľ prenosovej sústavy, v súlade s týmto Obchodným kódexom a to na základe zmluvy na poskytovanie systémových služieb a vyrovnávania odchýlok.

Výsledná odchýlka užívateľa je saldo kladnej a zápornej odchýlky v obchodnom intervalu (1 hodina).

Výsledná odchýlka celého systému (ES SR) je saldo odchýlok všetkých užívateľov PS (v obchodnom intervalu).

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy v rámci riadenia okamžitej rovnováhy medzi výrobou a spotrebou, zabezpečuje pre užívateľov PS dodávku elektrickej energie resp. odber elektrickej energie pre vyrovnanie krátkodobej odchýlky. Užívateľ PS je povinný zabezpečiť udržovanie svojej odchýlky v technických tolerančných medziach, stanovených v odd. D v kapitole Základné podmienky poskytovania systémových služieb. V prípade prekročenia týchto medzí, je užívateľ povinný urobiť vyrovnanie tejto svojej odchýlky technickými opatreniami (napr. znížením odberu, zvýšením dodávky alebo mimoriadnym nákupom či predajom podľa týchto podmienok) v reálnom čase.

Pripojenie odberu z ostrovnej prevádzky sa može uskutočniť len so súhlasom SED. SED stanoví podmienky na prechod ostrovnej prevádzky podľa konkrétnej situácie.

Opakované neplnenie týchto podmienok je dôvodom k vypovedaniu zmluvy na poskytovanie systémových služieb.

Pokiaľ užívateľ PS odoberá elektrinu z ES bez platnej a účinnej zmluvy na poskytovanie systémových služieb a vyrovnanie odchýlok, je spôsobená kladná odchýlka neoprávneným odberom elektriny podľa §21 zák. č. 70/1998 Z. z.

Rovnakým spôsobom je kvalifikovaná neoprávnená dodávka ako neoprávnený odber s opačným znamienkom.

Aktuality