Odovzdávanie realizačných diagramov cezhraničného prenosu (Podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a.s. pre poskytovanie prenosových služieb)

Zdieľať


11. Odovzdávanie realizačných
diagramov cezhraničného prenosu

 

U cezhraničných prenosov musí žiadateľ (dovozca, vývozca, alebo objednávateľ) odovzdať v termíne odpovedajúcom príslušnej etape prípravy prevádzky realizačný diagram podľa jednotlivých Zmlúv o prístupe na každom profile a smere.


Realizačný diagram prenosu musí obsahovať nasledujúce údaje:

  1. termín prenosu (rok, mesiac, týždeň),

  2. jednoznačné určenie zahraničného odovzdávacieho miesta (profilu),

  3. smer na profile,

  4. v prípade tranzitu určenie vstupného a výstupného odovzdávacieho miesta (profilu),

  5. jednoznačné určenie účastníkov / zmluvných partnerov,

  6. meno a kontakt na zodpovedného pracovníka (tel., fax.) oprávneného konať vo veci realizácie zamýšľanej zahraničnej transakcie,

  7. prenášaný výkon v každej hodine príslušného týždňa alebo dňa, na ktorý je diagram odovzdávaný.Realizačný diagram odovzdáva žiadateľ SEPS, a.s. vo formáte xls po jednotlivých dňoch každý deň najneskoršie do 9:00 pre nasledujúci deň. SEPS, a.s. je oprávnená odmietnuť realizačný diagram, ktorý nespĺňa Podmienky. V prípade, že prepravca odovzdá realizačné diagramy, ktorých súhrnný prenášaný výkon na jednom profile, v ktorejkoľvek hodine presahuje pridelenú kapacitu a tento rozpor ani na výzvu SEPS, a.s. neodstráni, je SEPS, a.s. oprávnená odmietnuť všetky odovzdávané realizačné diagramy. V takom prípade nerealizácia prenosu nie je porušením zmluvných záväzkov SEPS, a.s.


Aktuality