Odovzdávanie údajov (Podmienky Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. pre poskytovanie systémových služieb a vyrovnávanie odchýlok)

Zdieľať

6. Odovzdávanie údajov

 

  1. Užívateľ PS odovzdá PPS pre každý obchodný mesiac, denné diagramy odberov a dodávok elektriny dojednané s ostatnými užívateľmi PS pre jednotlivé dni tohoto obchodného mesiaca. Pre každý obchodný deň odovzdá užívateľ PS PPS 24 hodnôt denného diagramu dojednanej dodávky voči každému užívateľovi PS, s ktorým má uzavretú platnú zmluvu o dodávke, alebo odbere elektrickej energie za podmienky, že táto zmluva bola nahlásená PPS.

  2. Diagramy pre obchodný mesiac je užívateľ povinný v stanovených termínoch (v súčasnej dobe sú tieto termíny uvedené v Kódexe PS a môžu byť menené zmenami Kódexu PS, alebo na zmluvnej báze) odovzdať.

  3. Užívateľ PS odovzdá PPS pre každý obchodný deň, denné diagramy odberov a dodávok elektriny dojednané s ostatnými užívateľmi PS. Tieto denné diagramy upresňujú týždenné hodnoty odovzdané podľa ods. 1.

  4. Za odovzdané denné diagramy pre nasledujúci obchodný deň budú považované hodnoty dojednaných diagramov odberov, zaslané z adresy užívateľa PS dohodnutej v Zmluve denne najneskoršie do 9:00 hod.

  5. Pokiaľ užívateľ PS pre niektorú obchodnú hodinu neodovzdá žiadnu hodnotu, dojednaný diagram sa v danej hodine rovná nule.

  6. Pokiaľ v niektorej hodine sú údaje o dodávke odovzdanej užívateľom PS odlišné od údajov o tej istej dodávke odovzdaných zmluvným partnerom tohto užívateľa, vyzve pracovník PPS oba dotknuté subjekty k oprave hodnôt. Ak nedôjde do 11:00 hod k odstráneniu rozporu, stanoví sa pre účely zúčtovania hodnota odovzdaného diagramu rovná nule.

  7. Užívateľ PS oznámi PPS uzavretie zmluvy na odber alebo dodávku elektriny s ktorýmkoľvek z ostatných užívateľov, najmenej 10 pracovných dní pred zahájením dodávok podľa takej zmluvy. PPS do 5 pracovných dní od prijatia oznámení od oboch zmluvných strán takej zmluvy, zabezpečí prijímanie diagramov podľa tejto zmluvy.


Aktuality