Odsúhlasenie dokumentu Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy na roky 2018 až 2027 Úradom pre reguláciu sieťových odvetví

Zdieľať

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (ďalej len „SEPS“) ako prevádzkovateľ prenosovej sústavy v Slovenskej republike, je v zmysle Zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa § 28, ods. 3 povinná každoročne vypracovať dokument Desaťročný plán rozvoja prenosovej sústavy (ďalej len „DPRPS“) a predložiť návrh tohto dokumentu Úradu pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „URSO“). Listom zo dňa 2.7.2018 URSO potvrdil, že, na základe výsledkov konzultačného procesu URSO, nemá k DPRPS na roky 2018 až 2027 pripomienky. Finálna verzia, odsúhlasená zo strany URSO, je dostupná na nasledujúcom odkaze: DPRPS 2027 .

Zdroj: SEPS

Aktuality