OKTE a. s. – Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou začne činnosť k 1.1. 2011

Zdieľať

Na základe Zákona číslo 142 Z. z. z 3. marca 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, spoločnosť SEPS a. s. založila dcérsku akciovú spoločnosť OKTE, a. s., ktorej náplň a činnosť vyplýva z uvedených legislatívnych noriem a predpisov spojených so vstupom Slovenska na európsky liberalizovaný trh s elektrinou.

Podľa smernice EP a Rady 2009/72/ES ako jedného z dokumentov prijatých v rámci tretieho liberalizačného balíčka opatrení je zabezpečenie efektívneho prístupu na trh všetkým účastníkom na základe transparentných a nediskriminačných kritérií jedným z jej hlavných cieľov. Odčlenením príslušných procesov od prevádzkovateľa prenosovej sústavy (SEPS, a. s.) sa zabezpečí väčšia transparentnosť a efektívnejší rozvoj trhu s elektrinou.

Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou – OKTE a. s., ktorej činnosť začne dňom 1.1.2011 bude organizovať a vyhodnocovať krátkodobý trh s elektrinou a zabezpečovať zúčtovanie odchýlok na území SR. V budúcom období sa plánuje rozšírenie jej pôsobnosti v oblasti správy a zberu nameraných dát a tiež výkon centrálnej fakturácie poplatkov súvisiacich s prevádzkou elektrizačnej sústavy, čím sa dosiahne zjednodušenie finančných tokov a zjednodušenie fakturačných služieb.

Za predsedu predstavenstva bol valným zhromaždením zvolený Ing. Michal Cabala, ktorý bol predstavenstvom OKTE, a. s., poverený riadením a vedením spoločnosti vo funkcii jej generálneho riaditeľa.

Ing. Michal Cabala pracoval v spoločnosti SEPS, a.s. od jej vzniku v roku 2002, kde pracoval na rôznych pozíciách spätých so stratégiou a rozvojom prenosovej infraštruktúry. Od roku 2009 pôsobil na Úrade pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) ako riaditeľ odboru regulácie elektroenergetiky.

OKTE a.s. zabezpečí plynulý prechod všetkých zmluvných záväzkov, práv a povinností súvisiacich so zúčtovaním odchýlok a organizáciou krátkodobého trhu s elektrinou od SEPS a.s., ktorá túto činnosť vykonáva do 31.12.2010.

OKTE a.s. je v rámci trhu s elektrinou v SR legislatívou ustanovený ako nový regulovaný subjekt, ktorý podlieha regulácii ÚRSO.

Pojmy:

Zákon o energetike – zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pravidlá trhu (s elektrinou) – nariadenie vlády SR č. 317/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá pre fungovanie trhu s elektrinou v znení zákona č. 309/2009 Z. z. zmenené a doplnené nariadením vlády Slovenskej republiky č. 211/2010 Z. z.

Účastník trhu s elektrinou – výrobca elektriny, prevádzkovateľ prenosovej sústavy, prevádzkovateľ distribučnej sústavy, dodávateľ elektriny, odberateľ elektriny a obchodník s elektrinou (pozri Zákon o energetike)

Prevádzkovateľ prenosovej sústavy – právnická osoba, ktorá má povolenie na prenos elektriny na vymedzenom území podľa Zákona o energetike. Prevádzkovateľom prenosovej sústavy v SR je SEPS, a. s.

Dodávateľ elektriny – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá má povolenie na dodávku elektriny podľa Zákona o energetike

Obchodník s elektrinou – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá nakupuje elektrinu na účely ďalšieho predaja, a ktorá je držiteľom povolenia na dodávku elektriny (pozri Zákon o energetike)

Odberateľ elektriny – obchodník s elektrinou a koncový odberateľ elektriny (pozri Zákon o energetike)
Zúčtovateľ odchýlok – právnická osoba, ktorá zabezpečuje zúčtovanie rozdielov medzi zmluvne dohodnutými hodnotami dodávok elektriny a skutočne dodanými hodnotami dodávok v určenom čase (pozri Zákon o energetike).

Subjekt zúčtovania – účastník trhu s elektrinou, ktorý si zvolil režim vlastnej zodpovednosti za odchýlku a uzatvoril so zúčtovateľom odchýlok Zmluvu o zúčtovaní odchýlky (pozri Pravidlá trhu)

Odchýlka účastníka trhu – rozdiel medzi dohodnutým množstvom elektriny jeho bilančnej skupiny a skutočným množstvom elektriny jeho bilančnej skupiny v MWh zaokrúhlený na tri desatinné miesta po zohľadnení množstva obstaranej regulačnej elektriny (pozri Pravidlá trhu)

  • Organizátor krátkodobého trhu s elektrinou (ďalej len organizátor krátkodobého trhu) – právnická osoba, ktorá má poverenie na organizovanie krátkodobého trhu s elektrinou. V SR je týmto subjektom počnúc 1.1.2011 OKTE, a.s.
  • Účastník krátkodobého trhu s elektrinou – právnická osoba, ktorá má s Organizátorom krátodobého trhu uzatvorenú Zmluvu o prístupe a vysporiadaní organizovaného krátkodobého trhu s elektrinou (ďalej len „Účastník KT“)
  • Market Coupling – metóda implicitnej aukcie založená na trhových princípoch, ktorá zlučuje procesy obchodovania s energiou a alokácie kapacít; prenosové kapacity sú reálne využité vo svojom maximálnom rozsahu, pretože dochádza k eliminácii možnosti nevyužitia nominovanej kapacity
  • Obchodná oblasť – územie, v rámci ktorého je denný trh organizovaný organizátorom krátkodobého trhu pre Účastníkov KT
  • Aktuality