Orgány spoločnosti (Výročná správa 2004)

Zdieľať

3. Orgány spoločnosti

Akcionár

FNM SR vlastní sto percent akcií spoločnosti
 

Dozorná rada

Predseda

Ing. Jozef Jurica
 

Podpredsedovia

RNDr. Pavol Kvačkay
Ing. Jozef Adamko
 

Členovia

Ing. Gabriel Agárdy
Ing. Róbert Machovič
Ing. Ľubomír Štefánik
Ing. Štefan Lovas
Ing. Juraj Elenič
Ing. Miroslav Janega
Ing. Alojz Oparty
Ing. Milan Roháčik
Ing. Alexander Skysľak
 

Predstavenstvo

Ing. Ladislav Szemet, predseda Predstavenstva

Narodil sa 11.12.1955. Je absolventom Fakulty elektrotechniky Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. Od skončenia štúdia nepretržite pracuje v elektroenergetike. V rokoch 1981-1998 pracoval v štátnom podniku Západoslovenské energetické závody najskôr ako technik, neskôr vo funkciách vedúci montážneho strediska, vedúci oddelenia investičnej výstavby, vedúci odboru investičnej výstavby elektrizačnej a distribučnej sústavy a v rokoch 1993 až 1998 pracoval vo funkcii vedúceho útvaru koordinácie stavieb elektrickej energie. V roku 1998 sa stal členom Predstavenstva a vrchným riaditeľom úseku stratégie, investícií a techniky a v roku 2003 podpredsedom Predstavenstva v akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne. Dňa 12.11.2004 bol menovaný do funkcie predsedu Predstavenstva akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava a 23.11.2004 sa stal jej generálnym riaditeľom.
 

Ing. Vladimír Rigász, podpredseda Predstavenstva

Narodil sa 24. júla 1967. Je absolventom Elektrotechnickej fakulty Technickej univerzity Košice a The George Washington University vo Washingtone, DC, USA, odbor ekonómia. V roku 1990 až 1992 bol analytikom a neskôr zástupcom technického riaditeľa v Chemko Strážske. V roku 1993 pôsobil ako vedúci Oddelenia medzinárodných finančných inštitúcií Ministerstva financií SR, neskôr bol poverený riadením odboru zahraničných vzťahov. Od roku 1994 do roku 2000 pracoval v Medzinárodnom menovom fonde (MMF) vo Washingtone, DC, USA vo funkcii technického asistenta výkonného riaditeľa MMF. Od roku 2001 pôsobil ako konzultant pre makroekonomickú analýzu a prognózu a medzinárodné financie v Bratislave. Dňa 24.10.2003 sa stal členom Predstavenstva akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, 6.11.2003 bol menovaný do funkcie vrchného riaditeľa Úseku financií a obchodu a 28.11.2003 bol menovaný do funkcie podpredsedu Predstavenstva.
 

Ing. Ivan Bajchy, člen Predstavenstva

Narodil sa 26.1.1966. Je absolventom Národohospodárskej fakulty Vysokej školy ekonomickej v Bratislave. Odbornú stáž absolvoval v Československej obchodnej banke Praha. Od roku 1990 do roku 2002 pracoval v akciovej spoločnosti Slovenská sporiteľňa najskôr ako samostatný odborný pracovník, neskôr viedol oddelenie finančného controllingu. V roku 2002 bol vedúcim ekonomického úseku v Poľnohospodárskom podniku Žemberovce, následne v roku 2003 sa stal odborným radcom Ministerstva zdravotníctva SR a neskôr hlavným metodikom pre rozpočet Národnej banky Slovenska v Bratislave. Rozhodnutím jediného akcionára FNM SR bol 28.11.2003 zvolený do funkcie člena Predstavenstva akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava a následne od 1.1. 2004 sa stal vrchným riaditeľom Úseku prevádzky a údržby.
 

Ing. František Pecho, člen Predstavenstva

Narodil sa 22. februára 1952 v Bratislave. Vysokoškolské štúdium ukončil na Elektrotechnickej fakulte SVŠT v Bratislave. Po skončení štúdia nastúpil pracovať do Slovenského energetického podniku, š. p. Bratislava. Neskôr pôsobil v rozvodnom podniku Západoslovenské energetické závody, š. p., Bratislava a následne v akciovej spoločnosti Slovenské elektrárne, kde pred odchodom do spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. pracoval ako riaditeľ odboru AZD a OD. Po vzniku Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. bol zvolený za člena Predstavenstva a následne bol menovaný vrchným riaditeľom Úseku investičnej výstavby.
 

Ing. Stanislav Hudcovský, člen Predstavenstva

Narodil sa 23.1.1944. Je absolventom Hutníckej fakulty VŠT Košice a postgraduálneho štúdia zvárania na strojníckej fakulte SVŠT v Bratislave. V rokoch 1968 až 1975 pracoval v Atómových elektrárňach Bohunice so zameraním na hodnotenie vlastností materiálov primárneho a sekundárneho okruhu jadrovej elektrárne. Od roku 1975 pracoval ako vedúci pracovník vo Výskumnom ústave energetickom (EGÚ) v Bratislave so zameraním na výstavbu a prevádzku špičkovej elektrárne s leteckými motormi, prevádzkovú spoľahlivosť a životnosť komponentov jadrových a tepelných elektrární, spolupracoval na tvorbe energetických koncepcií SR a príprave a tvorbe energetickej legislatívy. Dňa 30.6.2003 bol zvolený za člena Predstavenstva akciovej spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. a následne sa stal vrchným riaditeľom Úseku rozvoja a medzinárodnej spolupráce.

Aktuality