Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., (SEPS, a.s.) ako prevádzkovateľ elektroenergetickej prenosovej sústavy Slovenskej republiky

OZNAMUJE

 

záujemcom o výstavbu Zdrojov elektriny na báze technológie využitia veternej energie (Veterné zdroje elektriny – VZE), že je naďalej pozastavené vydávanie kladných stanovísk SEPS, a. s., na účely získania Osvedčenia MH SR na výstavbu VZE podľa §11 Zákona 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých predpisov ods. 4, v rozsahu bodov 2, 3.1, 8.1 a 10.1 ods. 3 písm. b).

Odporúčame všetkým záujemcom o výstavbu VZE, aby naďalej sledovali túto internetovú stránku SEPS, a. s. Je predpoklad, že v blízkej budúcnosti budú vydané „Pravidlá postupu SEPS, a.s. na vydávanie Stanovísk na účely získania Osvedčenia MH SR na výstavbu VZE“.

Sekcia rozvoja ES,
SEPS, a.s.

Aktuality