Vážení výrobcovia elektriny,

vzhľadom na Vaše povinnosti voči prevádzkovateľovi prenosovej sústavy (PPS) , v zmysle zákona o energetike č.251/2012 Z. z., par. 27, odst. 2, písm. f, a schválenej aktualizácii jednotlivých dokumentov Technických podmienok prístupu a prepojenia, pravidlá prevádzkovania prenosovej sústavy, Vám dávame do pozornosti zmeny, ktoré boli vykonané v Dokumente D, kap. 3.2 Príprava prevádzky zariadení na výrobu elektriny alebo Poskytovateľov podporných služieb pre PPS.

Samotný výrobca elektriny bude mať od 1. 1. 2016 povinnosť zasielať z titulu horeuvedeného odkazu zákona na PPS len ročnú prípravu výroby na nasledujúci rok. Povinnosť sa vzťahuje na takého výrobcu elektriny, ktorého zariadenie spĺňa podmienku Pinšt ≥ 5MW. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na prevádzkovateľa, ktorý zastupuje alebo spravuje viacero zariadení na výrobu elektriny spĺňajúcich v súčte Pinšt týchto zariadení vyššie uvedenú podmienku (Pinšt≥ 5MW).

Termín predkladania údajov je vždy do 31. 7. v jednotlivom roku, s možnosťou ich ďalšej aktualizácie do 31. 10. v jednotlivom roku. Vypĺňa sa príloha D8 zverejnená v Dokumente E, požadovaný formát zasielaného súboru je kvôli spracovaniu *.xls. Súbor sa zasiela len elektronicky emailom na odbor prípravy prevádzky PpS, kontakt: Ing. Miroslav Kret, miroslav.kret@sepsas.sk.

Priamy link na schválenú aktualizáciu nájdete na odkaze https://www.sepsas.sk//seps/TechnickePodmienky4.asp?kod=601.

Zdroj: SEPS

Aktuality