Boli zverejnené – “Výročná správa SEPS, a. s., za rok 2009“ , “Individuálna účtovná závierka SEPS, a. s., za rok 2009“ a “Uznesenia z riadneho valného zhromaždenia spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., konaného dňa 28.júna 2010“.

Aktuality