Oznámenie o termíne a mieste konania verejného prerokovania plánovaného projektu


Výstavba 2×400 kV vedenia
Rimavská Sobota – štátna hranica s Maďarskom

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., (SEPS) ako realizátor projektu výstavby 2×400 kV prenosového vedenia Rimavská Sobota – štátna hranica s Maďarskom oznamuje v zmysle nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 347/2013 o usmerneniach pre paneurópsku energetickú infraštruktúru, že
verejné prerokovanie
navrhovanej činnosti s dotknutými majiteľmi pozemkov, obyvateľmi žijúcimi v blízkosti miesta výstavby projektu, s verejnosťou a občianskymi združeniami sa uskutoční
dňa 26. 1. 2017 o 16:30 h
v Mestskom kultúrnom stredisku v Rimavskej Sobote,
Námestie Š. M. Daxnera 1723.

Verejné prerokovanie sa organizuje v koordinácii s Ministerstvom hospodárstva SR. Prizvaní sú aj zástupcovia dotknutých regionálnych a miestnych orgánov.
Cieľom verejného prerokovania je zabezpečiť informovanie verejnosti o pláne a priebehu povoľovacieho konania a výstavby 2×400 kV vedenia Rimavská Sobota – štátna hranica s Maďarskom.

Informácie o projekte a harmonograme realizácie sú dostupné na stránke projektov spoločného záujmu (Projects of Common Interests/PCI) na webovom sídle MH SR (http:/www.mhsr.sk/projekty-spolocneho-zaujmu–pci-/144263s. ).

Aktuality