Dňa 31.10.2017 bola listom č. 38526/2017/BA Úradu pre reguláciu sieťových odvetví vydaná Výzva na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia. Obsahom Výzvy je návrh maximálnych cien za poskytovanie disponibility jednotlivých typov podporných služieb pre roky 2018 až 2021. Navrhovaná výška maximálnych cien za disponibilitu PpS a odsúhlasený priemerný rozsah disponibility jednotlivých PpS je uvedený v nasledovnej tabuľke:

Typ podpornej služby Navrhovaná max. cena za disp. PpS
[€ / MW.h]
Priemerný rozsah disp. PpS
[MW]
Primárna regulácia výkonu a frekvencie 47,00 ±26
Sekundárna regulácia výkonu a frekvencie 31,00 ±145
3 minútová terciárna regulácia (+) výkonu a frekvencie 15,90 +255
3 minútová terciárna regulácia (-) výkonu a frekvencie 11,40 -135
10 minútová terciárna regulácia (+) výkonu a frekvencie 12,90 +215
10 minútová terciárna regulácia (-) výkonu a frekvencie 10,90 -100
15 minútová terciárna regulácia (+) výkonu a frekvencie 8,50 +120
15 minútová terciárna regulácia (+) výkonu a frekvencie 5,80 -120
Zníženie odberu 5,10 -70
Zvýšenie odberu 3,00 +10

Spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. k návrhu maximálnych cien za disponibilitu PpS nebude predkladať žiadne zásadné pripomienky

Zdroj: SEPS

Aktuality