Dňa 03. 03. 2018 nadobudlo právoplatnosť Rozhodnutie ÚRSO o schválení hraničných hodnôt maximálnej kapacity pre jednotky na výrobu elektrickej energie typu B, C a D v súlade s článkom 5, ods. 3, nariadenia Komisie (EÚ) 2016/631 zo 14. apríla 2016, ktorým sa stanovuje sieťový predpis pre požiadavky na pripojenie výrobcov elektriny do elektrizačnej sústavy. Návrh výkonových limitov bol vypracovaný a odsúhlasený v rámci spolupráce so všetkými prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav v SR (Západoslovenská distribučná, a. s., Stredoslovenská distribučná, a. s. (Stredoslovenská energetika distribúcia, a. s.), Východoslovenská distribučná, a. s.) a susednými prevádzkovateľmi prenosových sústav (ČEPS, a. s., MAVIR Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.) a bol aj predmetom verejnej konzultácie v súlade s požiadavkami nariadenia Komisie (EÚ) 2016/631. Podľa uvedeného nariadenia je ďalšia zmena výkonových limitov možná najskôr 3 roky po schválení národným regulačným úradom. Samotné Rozhodnutie ÚRSO je dostupné na nasledujúcom odkaze.

Zdroj: SEPS

Aktuality