Vážení obchodní partneri,

spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s. (SEPS) opäť uskutočnila prieskum spokojnosti svojich zákazníkov v oblasti poskytovaných služieb formou dotazníka. Všetkým zákazníkom, ktorí sa zapojili do prieskumu ďakujeme za čas, odpovede a cenné názory.

Vyhodnotenie prieskumu spokojnosti zákazníkov za r. 2018 bolo vykonané v zmysle internej dokumentácie SEPS. Z vyhodnotenia celkovej spokojnosti vyplýva, že s poskytovaním služieb sú zákazníci spokojní.

Index celkovej spokojnosti dosiahol úroveň 1,25 (číselná hodnota je v rozmedzí 1 – 4, t. j. veľmi spokojný, 2 spokojný, 3 nespokojný, 4 veľmi nespokojný). Veľmi spokojných bolo 75% zákazníkov, spokojných bolo 25%, nespokojných 0% a veľmi nespokojných 0%.

Názory zákazníkov na spokojnosť so spoluprácou so SEPS sú užitočným pomocníkom pri zlepšovaní služieb poskytovaných spoločnosťou.

Všetkým zúčastneným na prieskume spokojnosti ďakujeme za účasť.

 

Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.

 

odbor ISM a vnútornej kontroly

Bratislava, 20.03.2019

Aktuality