Dňa 11. 3. 2019 bolo vydané rozhodnutie č. 0005/2019/E-PP, ktorým ÚRSO mení
Prevádzkový poriadok prevádzkovateľa prenosovej sústavy spoločnosti SEPS. Zmena Prevádzkového poriadku nadobúda účinnosť dňom právoplatnosti tohto rozhodnutia. Rozhodnutie vo formáte pdf sa nachádza v časti DokumentyPrevádzkový poriadok.

Aktuality