Zahájenie spoločnej verejnej konzultácie k zmene Metodiky Algoritmu pre jednotný denný trh
Dňa 3. júna 2019, všetci prevádzkovatelia prenosových sústav (TSOs) a nominovaní
organizátori trhu s elektrinou (NEMOs) zahájili v súlade s článkom 12 Nariadenia Komisie
(EÚ) č. 1222/2015, ktorým sa stanovuje usmernenie pre prideľovanie kapacity a riadenie
preťaženia (nariadenie CACM), spoločnú verejnú konzultáciu v súvislosti so zmenou Metodiky
Algoritmu pre jednotný denný trh, vrátane riadenia zmien algoritmu a jeho monitorovania.
Predmetom verejnej konzultácie je taktiež zmena súboru požiadaviek pre jednotné prepojenie
vnútrodenných trhov ako aj metodika produktov. Konzultácia bude otvorená do 2. júla 2019 a
je dostupná prostredníctvom webovej stránky portálu ENTSO-E:
www.entsoe.eu 
a webového portálu NEMO Committee:

www.nemo-committee.eu<http://www.nemo-committee.eu.

Aktuality