Dodatok č. 3 ku Kolektívnej zmluve Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s.,
na roky 2010-2011

Dňa 27.7.2011 zástupcovia zamestnávateľa poverení kolektívnym vyjednávaním za spoločnosť Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. (SEPS, a. s.) a zástupcovia odborovej organizácie pri SEPS, a. s., zastupujúci zamestnancov, kolektívne vyjednávali o znení Dodatku č. 3 ku Kolektívnej zmluve na roky 2010-2011 (ďalej len „Dodatok č.3“). Kolektívne vyjednávanie sa uskutočnilo v sídle spoločnosti v Bratislave, Mlynské nivy 59/A.

Predmetom kolektívneho vyjednávania bola aktualizácia rozpočtu sociálneho fondu. Jediný akcionár SEPS, a. s., na riadnom valnom zhromaždení konanom dňa 21.6.2011 schválil doplnkový prídel do sociálneho fondu. Doplnkový prídel prispieva k pokrytiu sociálnych potrieb zamestnancov spoločnosti. Pri kolektívnom vyjednávaní boli Dodatkom č. 3 upravené ustanovenia kolektívnej zmluvy týkajúce sa príspevkov poskytovaných zamestnancom zo sociálneho fondu.

Dodatok č.3 bude zverejnený v Portáli KIS-LOTUS, v Dokumentácii spoločnosti, v Základných dokumentoch spoločnosti.

Mgr. Zora Maková, CM.
výkonný riaditeľ sekcie ľudských zdrojov
poverená vedením kolektívneho vyjednávania

Zdroj: SEPS, a.s.

Aktuality