Dodatok č. 4 ku Kolektívnej zmluve Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s.,
na roky 2010-2011

V nadväznosti na „veľkú novelu Zákonníka práce“, účinnú od 1. septembra 2011 sa dňa 22. augusta 2011 uskutočnilo v sídle spoločnosti v Bratislave, Mlynské nivy 59/A, kolektívne vyjednávanie o znení Dodatku č. 4 ku Kolektívnej zmluve na roky 2010-2011 (ďalej len „Dodatok č.4“). Dodatkom č. 4 sa menia a aktualizujú tie ustanovenia platnej kolektívnej zmluvy, na ktoré sa novela Zákonníka práce vzťahuje.

Dodatok č.4 bude zverejnený v Portáli KIS-LOTUS, v Dokumentácii spoločnosti, v Základných dokumentoch spoločnosti.

Mgr. Zora Maková, CM.
výkonný riaditeľ sekcie ľudských zdrojov
poverená vedením kolektívneho vyjednávania

Zdroj: SEPS, a.s.

Aktuality