Dňa 28.09.2011 bolo spoločnosti Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. doručené rozhodnutie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0007/2012/E, týkajúce sa maximálnych cien za podporné služby na rok 2012. Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. sa vzdala odvolania voči tomuto rozhodnutiu.

Dokument sa nachádza v časti:

  • Dokumenty/Rozhodnutia ÚRSO
  • Aktuality